Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – styczeń 2010 r.

Według informacji zaprezentowanych przez Skarbiec TFI, w końcu stycznia tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdowały się wśród 10 największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych. Należy także przypuszczać, iż te właśnie instrumenty finansowe dominują także w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej (fundusz poinformował, iż w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa stanowiły aż 82,15% jego aktywów – nie wiadomo jednak, czy są to udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy też w funduszach typu ETF).

W końcu stycznia w gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazło się – podobnie jak w grudniu – pięć funduszy ETF. Skład tej grupy uległ nie uległ zmianie. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest wciąż iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 9,59% aktywów – spadek w porównaniu z grudniem o 102 pkt. bazowe). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (6,56% aktywów – wzrost o 38 pkt. bazowych), iShares MSCI Emerging Markets (6,10% aktywów – spadek o 35 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,49% aktywów – spadek o 18 pkt. bazowych) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,18% aktywów – spadek o 28 pkt. bazowych). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 30,92% aktywów funduszu (o 1,45 pkt. proc. mniej niż w grudniu). Jego jednostka straciła na wartości w styczniu 1,96%.

Wśród 10 najważniejszych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w końcu stycznia znajdowały się wyłącznie fundusze ETF – ich łączny udział w aktywach wyniósł aż 77,35% i był większy niż miesiąc wcześniej o 10,43 pkt. proc. i o blisko 20 pkt. proc. większy niż w końcu listopada. Największą część aktywów stanowiły: Lyxor ETF Commodities CRB (15,82% – wzrost aż o 5,92 pkt. proc.), ETFS Gold (10,54% – spadek o 2,68 pkt. proc.) oraz ETFS Crude Oil (9,64% – spadek o 17 pkt. bazowych). Znaczący wzrost udziału w portfelu subfunduszu odnotowały dwa ETF-y posiadające ekspozycję na soft commodities (ETFS Coffee – wzrost o 2,85 pkt. proc. do 7,07% oraz ETFS Sugar – wzrost o 2,48 pkt. proc. do 7,76%), a także ETF z ekspozycją na srebro (ETFS Silver – wzrost o 2,62 pkt. proc. do 7,00%). Z grona 10 największych inwestycji subfunduszu wypadł w styczniu PowerShares DB Agriculture Fund, natomiast po raz pierwszy znalazł się w nim ETFS Agriculture DJ-UBSCI (3,22% aktywów). Styczniowa stopa zwrotu subfunduszu wyniosła (-4,85%).

Według informacji opublikowanych przez Idea TFI, subfundusz Idea Globalny w styczniu ponownie zwiększył (po grudniowym ograniczeniu) swoje zaangażowanie w fundusze ETF – z poziomu 54,0% do 63,0%. W minionym miesiącu stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła (-5,21%). W przypadku subfunduszu Idea Surowce Plus udział tytułów uczestnictwa funduszy ETF w jego portfelu inwestycyjnym zmalał z 49,0% do 43,0%, czyli do średniego poziomu z października i listopada 2009 r. Obecnie największą ekspozycję podmiot ten posiada (wśród inwestycji surowcowych realizowanych przeważnie za pośrednictwem ETF) na surowce energetyczne (gaz, ropa) – 10,0%, nikiel – 10,0%, aluminium – 8,0% i cynk – 7,0%. W styczniu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu spadła o 3,30%, natomiast w ostatnich 12 miesiącach wzrosła o 62,38%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał fundusze ETF, był ING FIO Rosja EUR. Największą pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,92% aktywów) z rodziny Market Access. Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w EUR) wzrosła w styczniu o 5,34%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.