Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – grudzień 2010 r.

Na podstawie comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynika, że w końcu grudnia 2010 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

Według informacji podanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się tytuły uczestnictwa ośmiu funduszy ETF. W grudniu w tej grupie po raz pierwszy pojawił się ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (9,63% aktywów – piąta pozycja w portfelu). Cztery największe lokaty tego subfunduszu nie uległy zmianie, choć ich udział (za wyjątkiem jednego ETF-a) wyraźnie się zmniejszył. Były to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund (16,68% aktywów – spadek o 2,77 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (13,95% aktywów – spadek o 6,14 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (13,55% aktywów – spadek o 5,25 pkt. proc.) oraz CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (5,73% aktywów – wzrost o 7,03 pkt. proc.). Wśród pozostałych lokat tego subfunduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa: EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (9,07% aktywów – spadek o 3,79 pkt. proc.), AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (6,96% aktywów – spadek o 2,78 pkt. proc.) oraz Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (4,07% aktywów – wzrost o 1,19 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w grudniu 6,29%.

W przypadku funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych skład portfela najważniejszych lokat powiększył się o jeden fundusz ETF – Lyxor ETF MSCI India (7,27% aktywów – trzecia pozycja w portfelu). Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu został Lyxor ETF Russia (pierwsza pozycja w portfelu ogółem, 9,49% aktywów – spadek o 0,37 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares FTSE BRIC 50 (6,58% aktywów – spadek o 0,86 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (6,38% aktywów – wzrost o 1,59 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (5,76% aktywów – spadek o 0,70 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (5,45% aktywów – wzrost o 1,09 pkt. proc.). Jego jednostka zyskała na wartości w grudniu 2,60%.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii stanowiły 88,06% jego aktywów. Towarzystwo nie określiło jednak jaką część stanowią udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, a jaką udziały w ETF-ach. Także subfundusz Skarbiec-Aktywnej Alokacji zainwestował część swoich aktywów w ETF-y. W końcu grudnia tytuły uczestnictwa Lyxor ETF Russia stanowiły 8,30% jego portfela (spadek wobec listopada o 1,80 pkt. proc.) – była to druga pod względem wielkości pozycja w jego aktywach.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu grudnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 66% jego aktywów – o 1 pkt. proc. więcej niż w listopadzie. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w listopadzie 3,83%. W portfelu Idea Surowce Plus udział ETF-ów zmniejszył się w porównaniu z listopadem o 1 pkt. proc. i wynosił 4%. W grudniu 2010 r. wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 6,30%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu grudnia 2010 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w grudniu o 3,98%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.