Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – grudzień 2009 r.

W końcu grudnia fundusze ETF znajdowały się wśród 10 największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI – Skarbiec-Top Funduszy FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych (towarzystwo nadal nie zaprezentowało informacji o składzie portfela subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej), który w końcu listopada zmienił politykę inwestycyjną.

W końcu grudnia w gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazło się – podobnie jak w listopadzie – pięć funduszy ETF. Skład tej grupy uległ nie uległ zmianie. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest wciąż iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 10,61% aktywów – spadek w porównaniu z listopadem o 43 pkt. bazowe). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares MSCI Emerging Markets (6,45% aktywów – spadek o 11 pkt. bazowych), Lyxor ETF Turkey EURO (6,18% aktywów – wzrost o 58 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,67% aktywów – spadek o 12 pkt. bazowych) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,46% aktywów – spadek o 20 pkt. bazowych). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 32,37% aktywów funduszu. Jego jednostka zyskała na wartości w grudniu 5,71%.

Wśród 10 najważniejszych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w końcu grudnia znajdowały się wyłącznie fundusze ETF – ich łączny udział w aktywach wyniósł 66,92% i był większy niż miesiąc wcześniej aż o 9,29 pkt. proc. Największą część aktywów stanowiły: ETFS Gold (13,22% – wzrost o 4,1 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (9,90% – wzrost o 35 pkt. bazowych) oraz ETFS Crude Oil (9,81% – wzrost o 38 pkt. bazowych). Obok funduszu ETFS Gold w minionym miesiącu największy wzrost udziału w aktywach zanotowały ETFS Nickel (o 1,23 pkt. proc.) oraz ETFS Sugar (w tym ostatnim przypadku był to rezultat ogromnego wzrostu cen tego towaru w grudniu). Z grona 10 największych inwestycji subfunduszu wypadły w grudniu United States Fund Oil LP i ETFS Soybeans, natomiast powrócił do tego grona PowerShares DB Agriculture Fund (3,76% aktywów), a po raz pierwszy znalazł się w nim PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (4,04% aktywów). Grudniowa stopa zwrotu subfunduszu wyniosła 1,44%.

Według informacji opublikowanych przez Idea TFI, subfundusz Idea Globalny w grudniu znacząco ograniczył (po listopadowym wzroście) swoje zaangażowanie w fundusze ETF – z poziomu 82,0% do 54,0%. W minionym miesiącu stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła 0,17%. W przypadku subfunduszu Idea Surowce Plus udział funduszy ETF w jego portfelu inwestycyjnym zwiększył się z 44,0% do 49,0%. Obecnie największą ekspozycję podmiot ten posiada (wśród inwestycji surowcowych realizowanych przeważnie za pośrednictwem ETF) na surowce energetyczne – 14,0%, nikiel – 11,5%, aluminium – 11,0% i cynk – 7,7%. W grudniu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu wzrosła aż o 9,53% – był to piąty najlepszy rezultat wśród krajowych funduszy otwartych adresowanych do inwestorów indywidualnych.

Wśród funduszy zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał fundusze indeksowe, był fundusz ING FIO Rosja EUR. Największą pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,92% aktywów) z rodziny Market Access. Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w grudniu o 7,05%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.