Skip to main content

GPW rozpoczęła publikację indeksów WIG30 i WIG30TR

23 września 2013 r. GPW rozpoczęła publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR, w których skład wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG30 jest indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości są brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 wchodzi nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu jest ograniczany do 10%. Natomiast WIG30TR jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG30 i indeks WIG20 będą publikowane równolegle do końca grudnia 2015 r. Podstawowe informacje nt. indeksów WIG30 i WIG30TR zawiera tabela 1, skład indeksu WIG30 na dzień 23 września prezentuje tabela 2, natomiast porównanie zachowania indeksów WIG20 i WIG30 oraz WIG20TR i WIG30TR ilustrują wykresy 1 i 2.

– WIG30 lepiej odzwierciedla wzrost polskiej gospodarki oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat, a poszerzenie grona elity spółek giełdowych będzie istotnym czynnikiem ich dalszego wzrostu i wpłynie na wzrost zainteresowania inwestorów ich walorami. Zmiana głównego indeksu koniunktury giełdowej ma charakter komplementarny i obejmuje zarówno rynek kasowy jak i terminowy – nowy indeks przełoży się na podniesienie płynności na rynku akcji, a w przyszłości również na stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

Rozszerzenie składu głównego indeksu warszawskiej giełdy implikuje również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG20. Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada przez pewien okres równoległe notowanie instrumentów pochodnych na indeks WIG20 i indeks WIG30. Planowany harmonogram zakłada zakończenie migracji na nowe instrumenty do września 2015 r. Szczegółowe informacje nt. nowych indeksów i procedury migracji są udostępnione na stronie internetowej: www.gpw.pl/wig30.

Tabela 1. Podstawowe informacje nt. indeksów WIG30 i WIG30TR.

Tabela 2. Skład indeksu WIG30 na dzień 23 września 2013 r. (uczestnicy podani w kolejności alfabetycznej).

Wykres 1. Porównanie indeksów WIG20 i WIG30 (wartości indeksu WIG30 zostały przeliczone wstecz do 28 grudnia 2012 r.).

Wykres 2. Porównanie indeksów WIG20TR i WIG30TR (wartości indeksu WIG30TR zostały przeliczone wstecz do 28 grudnia 2012 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.