Skip to main content

Fundusz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF będzie stosował pożyczki papierów wartościowych

Decyzją zarządu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV z 11 sierpnia 2023 roku, od 11 września 2023 roku kilkadziesiąt subfunduszy ww. funduszu będzie mogło stosować pożyczki papierów wartościowych (securities lending).

W prospekcie funduszu dodano zapis, który stanowi m.in. że subfundusze udzielające pożyczek papierów wartościowych mogą prawdopodobnie podlegać silnym wahaniom w kontekście możliwości rynkowych. Na wielkość wykorzystania tej techniki w celu optymalizacji przychodów prawdopodobnie będzie miała wpływ oczekiwana stopa zwrotu, biorąc pod uwagę apetyt rynku. W okresach wysokiego popytu (np. zapotrzebowania pożyczkobiorców na pożyczanie akcji z rynku bazowego) proporcja aktywów netto subfunduszy objętych transakcjami pożyczania papierów wartościowych może zbliżać się do maksymalnej wartości procentowej, mogą jednak również występować okresy, w których niewielki lub brak popytu na rynku na pożyczanie bazowych papierów wartościowych, sprawi, że proporcja ta może wynosić 0%. Maksymalne wykorzystanie pożyczek papierów wartościowych nie będzie przekraczać maksymalnego poziomu wskazanego w Załączniku E prospektu.

W tym gronie znalazł się m.in. notowany na warszawskiej giełdzie subfundusz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF. Od 11 września oczekiwany poziom pożyczek wynosić będzie 20%, a maksymalny 25% aktywów netto.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.