Skip to main content

Certyfikat Depozytowy Rynku Brytyjskiego powiązany z funduszem ETF iShares w ofercie Banku Pekao

W dniach od 26 marca do 18 kwietnia 2014 r. w Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao trwają zapisy na Certyfikaty Depozytowe Rynku Brytyjskiego, których emitentem jest Bank Pekao S.A.

Oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych składa się z dwóch elementów: oprocentowania gwarantowanego w wysokości 0,01% zainwestowanej kwoty i oprocentowania premiowego zależnego od zmiany wartości indeksu, którym jest fundusz iShares FTSE 100 UCITS ETF. Celem tego funduszu, którego emitentem jest BlackRock, jest odwzorowanie indeksu FTSE 100 oferującego ekspozycję na akcje 100 spółek z największą kapitalizacją rynkową znajdujących się w obrocie na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange).

W trakcie inwestycji, co kwartał, w tzw. Dniach Obserwacji (25 lipca i 27 października 2014 r. oraz 26 stycznia, 27 kwietnia, 27 lipca i 19 października 2015 r.) dokonanych zostanie 6 pomiarów wartości ww. indeksu. Na koniec inwestycji obliczona będzie średnia arytmetyczna z wartości indeksu w poszczególnych Dniach Obserwacji. W kolejnym kroku zostanie obliczona stopa zwrotu stanowiąca różnicę pomiędzy wartością ww. średniej arytmetycznej a wartością indeksu w dniu ustalenia początkowego poziomu indeksu. Jeśli ta stopa zwrotu będzie dodatnia to oprocentowanie certyfikatów depozytowych będzie wyznaczone jako suma należnej za cały okres odsetkowy stopy procentowej wynoszącej 0,01% i ww. stopy zwrotu przemnożonej przez tzw. Poziom Partycypacji, który przyjmie wartość pomiędzy 50% a 80%. W chwili dokonywania zapisu nie jest znany ostateczny Poziom Partycypacji, który wyznaczony zostanie przez bank w dniu emisji, tj. 24 kwietnia 2014 r. W przypadku, gdy wartość stopy zwrotu dla indeksu będzie ujemna, posiadacz certyfikatu depozytowego w dniu wykupu (tj. 23 października 2015 r.) otrzyma 100% zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 0,01% zainwestowanej kwoty.

Bank Pekao zapewnia odkup certyfikatów depozytowych z częstotliwością raz na tydzień, w każdy poniedziałek, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Drugiego Programu Emisji oraz w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji. Realizacja zleceń następuje w ciągu dwóch dni roboczych. Minimalna liczba certyfikatów depozytowych podlegająca odkupowi to 1 sztuka. Cena, po której bank zobowiązuje się odkupić certyfikaty nie będzie niższa niż 905 zł za jeden certyfikat

Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł (1 certyfikat), a maksymalna opłata dystrybucyjna wynosi 1,5%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.