Skip to main content

Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II)

W dniu wczorajszym zaprezentowaliśmy podstawowe informacje formalnoprawne dotyczące nowego funduszu ETF, który dziś debiutuje na GPW w Warszawie oraz podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie. Dziś, w dniu giełdowego debiutu, przedstawimy dotychczasową historię funduszu, a także scharakteryzujemy jego politykę inwestycyjną. Pozostałe najważniejsze informacje o funduszu można znaleźć na stronie etf.com.pl w sekcji „Fundusze ETF na GPW w Warszawie”. Warto zapoznać się także z infografikami na temat funduszu przygotowanymi przez Beta Securities Poland dostępnymi w sekcji „Materiały edukacyjne i informacyjne”.

Droga na GPW w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny certyfikatów serii A i B funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 12 lipca 2019 roku. Oferującym certyfikaty został DM Banku Ochrony Środowiska.

Emisja założycielska certyfikatów serii A miała miejsce w dniach 10-11 grudnia 2019 r. 16 grudnia 2019 roku, w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu w ilości 96 500 (w tym 20 000 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 76 500 w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 052 740,00 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 52,36 zł), AgioFunds TFI dokonało przydziału certyfikatów serii A.

7 stycznia 2020 r. fundusz został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem 1665. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

21 stycznia miała miejsce pierwsza wycena wartości aktywów netto (WAN) funduszu, która wyniosła 5 040 192,50 zł. WAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny wyniosła 52,23 zł.

18 lutego Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyznał funduszowi status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz zawarł z funduszem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych certyfikatów serii A i certyfikatów serii B (kod ISIN: PLBEW2L00019).

20 lutego certyfikaty serii A oraz certyfikaty serii B (bez określania ich liczby) funduszu zostały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

20 lutego Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić 25 lutego 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikaty serii A i certyfikaty serii B funduszu. Są one notowane pod skróconą nazwą „BETAW20LV”.

Polityka inwestycyjna

Szczegółowe informacje na temat celu inwestycyjnego i zasad polityki inwestycyjnej funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ zawiera Rozdział VI (art. 25) i Rozdział VII (art. 26-32) jego statutu, który stanowi załącznik do prospektu emisyjnego.

Zgodnie z powyższymi artykułami celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia (tj. indeksu WIG20lev) dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Powyższy cel realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej lub syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego (tj. indeksu WIG20) z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia wynoszącej 2.

Indeks Odniesienia – tj. indeks WIG20lev – jest obliczany od 4 maja 2009 roku (datą bazową jest 31 grudnia 2005 r.). Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i była równa wartości zamknięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Jest on indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Indeks WIG20lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG20: podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost WIG20 o 1 proc. powoduje wzrost WIG20lev o 2 proc. i odwrotnie. Jest publikowany w trybie ciągłym podczas sesji giełdowej, wartości bieżące są podawane co 15 sekund.

Fundusz dąży do jak najdokładniejszego replikowania struktury Indeksu Bazowego, z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia, poprzez utrzymywanie ekspozycji na poszczególne składniki Indeksu Bazowego odpowiadającej jego aktualnej strukturze, lokując aktywa zarówno bezpośrednio w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu Bazowego, w tym uwzględniając pożyczone przez fundusz papiery wartościowe, jak i pośrednio poprzez ekspozycję na Indeks Bazowy lub jego składniki z wykorzystaniem instrumentów pochodnych lub papierów wartościowych (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe).

Odstępstwo od utrzymywania ww. ekspozycji może mieć jedynie przejściowy charakter i może wystąpić wyłącznie w przypadku: okresowej zmiany struktury Indeksu Bazowego, incydentalnej zmiany struktury Indeksu Bazowego (w związku z tzw. rewizją nadzwyczajną), czasowego zawieszenia notowań akcji wchodzących w skład Indeksu Bazowego lub innego zdarzenia uniemożliwiającego zawieranie transakcji w zakresie akcji wchodzących w skład Indeksu Bazowego, wypłaty dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład Indeksu Bazowego, realizacji przez fundusz obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych lub niskiego poziomu płynności na niektórych instrumentach finansowych, gdzie pełna realizacja transakcji na takich instrumentach mogłaby doprowadzić do zawieszenia notowań na tych instrumentach lub przekroczenia w danym dniu 40% udziału funduszu w dziennych obrotach na GPW w odniesieniu do danego składnika Indeksu Bazowego. W każdym z ww. przypadków, AgioFunds TFI będzie niezwłocznie podejmowało działania mające na celu doprowadzenie stanu jego aktywów do zgodności z głównym celem inwestycyjnym.

Kierując się interesem uczestników oraz względami efektywności i obniżania kosztów w procesie dostosowywania struktury portfela, fundusz może także nabywać akcje spółek przed dniem ich włączenia do Indeksu Bazowego, jeśli zarówno data ich włączenia, jak i szacunkowy udział w Indeksie Bazowym w momencie podejmowania decyzji, co nabycia przez fundusz, będą znane. Przejściowo, ale nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia, fundusz może również utrzymywać w portfelu akcje spółek, które zostały usunięte z Indeksu Bazowego, w przypadku gdyby ich natychmiastowa sprzedaż mogła mieć istotny negatywny wpływ na realizację celu inwestycyjnego.

Fundusz, uwzględniając stopień dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia wobec Indeksu Bazowego, w każdym przypadku będzie dostosowywał strukturę portfela do zmian struktury Indeksu Bazowego bez zbędnej zwłoki, dążąc tym samym do ograniczenia ryzyka wystąpienia stóp zwrotu, które nie odpowiadają procentowym zmianom poziomu Indeksu Odniesienia.

Fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, których łączna wysokość nie może przekroczyć 75% WAN funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. W wyniku zaciągniętych pożyczek i kredytów fundusz w żadnym przypadku nie może przekroczyć limitu łącznej ekspozycji z tytułu posiadanych papierów wartościowych na Indeks Bazowy.

Funduszem zarządzają Kazimierz Szpak i Dawid Bąbol.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bliższe informacje na temat zasad funkcjonowania lewarowanych funduszy ETF (leveraged ETF) są dostępne w artykułach opublikowanych na stronie etf.com.pl: „Lewarowane i odwrotne fundusze ETF” oraz „Jakich stóp zwrotu oczekiwać w długim terminie z lewarowanych ETF-ów?”.

Według danych spółki ETFGI w końcu listopada 2019 r. na świecie funkcjonowało 435 lewarowanych funduszy ETF (bez uwzględnienia funduszy ETF lewarowanych odwrotnych (leveraged inverse ETF)), których aktywa wynosiły 48,9 mld USD. Fundusz Beta ETF WIG20lev jest pierwszym tego rodzaju funduszem notowanych na rynku giełdowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.