Skip to main content

Będzie rewolucja w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania funduszy ETF w Polsce

Ministerstwo Finansów skierowało do drugiego etapu konsultacji publicznych projekt ustawy o funkcjonowaniu i rozwoju rynku kapitałowego (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku). Jest on dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Według resortu, projekt zawiera przepisy, które łącznie powinny przyczynić się do rozwoju rynku kapitałowego, dotyczące m.in. goldplatingu, jednolitej licencji bankowej, funduszy ETF, zielonych obligacji i instytucji czynnego żalu. „Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, krajowe instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe” – napisano w projekcie ustawy. „Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego” – dodano. Projekt ustawy zakłada nowelizację 28 ustaw.

Wśród planowanych zmian znalazły się także te, dotyczące funduszy typu ETF. Jak wskazano w uzasadnieniu, koncepcja ETF przewidziana w obowiązujących przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych oparta jest o konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, co wymaga dużo pracy, generuje koszty oraz wpływa na gorszą jakość kwotowań funduszu. W planowanej ustawie proponuje się takie zmiany w przepisach o funduszach inwestycyjnych, które umożliwią oferowanie takich funduszy – czyli funduszy portfelowych – jako funduszy otwartych (fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte). Pojawi się możliwość zbywania jednostek uczestnictwa funduszy portfelowych, a także wprowadzenia dematerializacji jednostek uczestnictwa funduszy portfelowych.

***

Więcej informacji na temat planowanych zmian wkrótce w szerszym materiale na stronie etf.com.pl.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.