Skip to main content

93 procent funduszy z ekspozycją na polski rynek akcji przegrało w 2017 roku z indeksem S&P Poland BMI

W dniu wczorajszym spółka S&P Dow Jones Indices – jeden z głównych podmiotów w branży indeksowej na świecie – opublikowała kolejny raport SPIVA („Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych” („S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard”)) odnoszący się do wybranych państw europejskich i prezentujący sytuację według stanu na koniec 2017 roku (wyniki te są prezentowane w odstępach półrocznych). Po raz piąty w tej analizie przedstawiono wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Stopy zwrotu tych podmiotów są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

W obecnym badaniu – podobnie jak pół roku temu – zdecydowana większość analizowanych funduszy akcyjnych, niezależnie od analizowanego okresu (rok, trzy lata, pięć lat, dziesięć lat), osiągnęła stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI. W minionych dziesięciu latach aż 94,29% funduszy musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania, w perspektywie ostatnich pięciu lat 65,31% podmiotów nie zdołało uzyskać wyżej stopy zwrotu niż benchmark, w ostatnich trzech latach 76,60% funduszy zostało pokonanych przez benchmark, natomiast w ostatnim roku doświadczyło tego 93,48% badanych podmiotów.

Z analizy średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted)) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana), a także stóp zwrotu funduszy ważonych ich aktywami netto (asset weighted) wynika, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu średnia stopa zwrotu funduszy była wyraźnie niższa niż stopa zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim i pięcioletnim. Polskie fundusze akcyjne uzyskały lepsze rezultaty inwestycyjne względem benchmarku tylko w ostatnich 10 latach (4,56% vs. 1,80%).

W przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami już w każdym z analizowanych okresów stopy zwrotu polskich funduszy akcyjnych okazały się wyraźnie gorsze od stóp zwrotu benchmarku.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), czyli uwzględniają także te fundusze, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.