Skip to main content

5 na 6 polskich funduszy akcyjnych w minionych 10 latach osiągnęło gorszy wynik niż benchmark

W dniu wczorajszym spółka S&P Dow Jones Indices opublikowała wyniki kolejnej analizy z serii SPIVA („Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych” („S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard”)) dla Europy (więcej informacji na temat tego badania i dotychczasowej historii jego przeprowadzania można znaleźć tutaj). Badanie prezentuje stan na dzień 30 czerwca 2016 r. Po raz drugi w analizie (po raz pierwszy miało to miejsce pół roku temu) zostały uwzględnione polskie fundusze akcyjne (Poland Equity) denominowane w polskich złotych. Tak jak poprzednio wyniki aktywnie zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa były denominowane w złotych były porównywane z wynikami indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Rezultaty obecnego badania dotyczącego polskich funduszy akcyjnych są bardzo zbliżone do rezultatów sprzed pół roku. W okresie minionych 10 lat zdecydowana większość (83,33%) funduszy (dane uwzględniają równe wagi poszczególnych funduszy) osiągnęła wyniki gorsze od benchmarku (poprzednio było to 81,25%). W perspektywie ostatnich 5 lat wskaźnik ten wyniósł 48,94% (poprzednio 58,70%), natomiast w minionych trzech latach 44,90% (poprzednio 40,82%). Fundusze okazały się zdecydowanie lepsze od benchmarku w ostatnim roku – jedynie 17,39% (poprzednio 19,57%) z nich uzyskało gorszą od benchmarku stopę zwrotu.

Szczegółowe wyniki pokazujące średnie stopy zwrotu polskich aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (równoważone – prosta średnia arytmetyczna) oraz stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) przedstawia pierwsza z poniższych tabel. W drugiej tabeli zostały natomiast zaprezentowane analogiczne wyniki przy ważeniu stóp zwrotu funduszy ich aktywami netto (asset-weighted).

Rok

Trzy lata

Pięć lat

Dziesięć lat

Poland Equity

-17,40%

-3,67%

-5,86%

1,54%

S&P Poland BMI

-18,74%

-1,04%

-1,98%

0,37%

Rok

Trzy lata

Pięć lat

Dziesięć lat

Poland Equity

-18,15%

-3,75%

-9,30%

-1,38%

S&P Poland BMI

-18,74%

-1,04%

-1,98%

0,37%

Z pierwszej tabeli wynika, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu funduszy lepsze rezultaty inwestycyjne względem benchmarku polskie fundusze akcyjne osiągnęły w ostatnich 12 miesiącach (-17,40% vs. -18,74%) i w minionych 10 latach (1,54% vs. 0,37%). W perspektywie trzy- i pięcioletniej średnia stopa zwrotu funduszy była wyraźnie niższa niż stopa zwrotu indeksu S&P Poland BMI.

Dane z drugiej tabeli wskazują, iż ważone aktywami stopy zwrotu funduszy okazały się minimalnie lepsze od stopy zwrotu benchmarku jedynie w minionych 12 miesiącach (-18,15% vs. -18,74%). W pozostałych przypadkach (a zwłaszcza w okresie minionych 5 lat) średnie wyniki funduszy były wyraźnie gorsze niż indeksu S&P Poland BMI.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), czyli uwzględniają także te fundusze, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.