Skip to main content

London Stock Exchange Group zamierza przejąć Frank Russell Company

26 czerwca 2014 r. London Stock Exchange Group (LSEG) ogłosiła plan nabycia akcji spółki Frank Russell Company od Northwestern Mutual I innych akcjonariuszy mniejszościowych za kwotę ok. 2,7 mld USD (1,59 mld GBP).

Zdaniem władz LSEG przejęcie to stanowi rzadką okazję nabycia amerykańskiej firmy charakteryzującej się wysoką jakością świadczonych usług i posiadającej wiodącą globalną markę w branży indeksowej i na rynku usług zarządzania aktywami. Połączenie biznesu indeksowego spółki Russell z FTSE pozwoli na stworzenie globalnego lidera na rynku usług indeksowych (porównywalnego z MSCI), z globalnymi aktywami zarządzanymi przez fundusze ETF o wartości 339 mld USD; zapewni też drugą pozycję w segmencie funduszy ETF notowanych na amerykańskich giełdach. Obecnie wartość zarządzanych aktywów finansowych, dla których benchmarkami są indeksy Russell, wynosi ok. 5,2 bln USD, w tym 778 mld USD jest zainwestowane w pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne i w fundusze ETF; w przypadku indeksów stworzonych przez FTSE analogiczna wartość szacowana jest na 4,0 bln USD. Połączenie biznesów indeksowych FTSE i Russell pozwoli stworzyć firmę, której dochody wyniosą 466 mln USD (274 mln GBP). Połączenie powinno przyczynić się również do dalszego rozwoju portfela własności intelektualnej LSEG oraz przyspieszyć strategię dywersyfikacji grupy i zwiększyć jej ofertę w zakresie usług informacyjnych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Planowane przejęcie pozwoli LSEG dalej czerpać korzyści z kluczowych trendów w branży takich jak dynamiczny rozwój rozwiązań inwestycyjnych obejmujących różnorodne aktywa oraz pasywnych strategii inwestycyjnych. Ponadto umocni i pogłębi relacje z globalnymi klientami i innymi interesariuszami.

Russell jest ponadto jednym z wiodących dostawców rozwiązań inwestycyjnych obejmujących różne klasy aktywów oferowanych inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym na całym świecie. Łączne aktywa zarządzane przez tę spółkę wynoszą 256 mld USD, spółka posiada 22 oddziały w 13 krajach świata. W swojej działalności Russell wykorzystuje pięć różnych umiejętności inwestycyjnych: budowy portfela inwestycyjnego, analizy sytuacji na rynku kapitałowym, zdolności badawcze, umiejętność konstruowania indeksów oraz implementowanie ww. zdolności przy budowie portfela. Dzięki temu Russell skupia się na rozwiązaniach inwestycyjnych zorientowanych na osiąganie jak najlepszych wyników inwestycyjnych. LSEG zamierza przeprowadzić kompleksowy przegląd działalności Russell w zakresie zarządzania aktywami, aby określić jego silne i słabe strony oraz przyszłość w ramach LSEG lub poza grupą.

W momencie sfinalizowania przejęcia Len Brennan – prezydent spółki Russell i jej CEO – dołączy do Komitetu Wykonawczego LSEG.

W zakresie sposobów finansowania przejęcia wpływy netto z emisji praw poboru mają pozwolić na uzyskanie około 1,6 mld USD (942 mld GBP), natomiast pozostałe ok. 1,1 mld USD (648 mln GBP) pochodzić ma z już istniejących bądź nowo zaciągniętych przez LSEG zobowiązań bankowych.Przejęcie powinno zaowocować poprawą wyników finansowych LSEG. Roczne synergie kosztowe (przy założeniu kontynuacji obecnych trendów) mają wynieść 78 mln USD (46 mln GBP) w ciągu trzech lat po akwizycji, natomiast roczne korzyści w przypadku dochodów mają sięgnąć 30 mln USD (18 mln GBP) w okresie trzech lat oraz 48 mln USD (28 mln GBP) w okresie pięciu lat. W skali całej grupy wzrost zysków powinien być widoczny już w pierwszym pełnym roku po przejęciu, zaś w przypadku biznesu indeksowego w drugim roku po akwizycji.

Sfinalizowanie transakcji jest uzależnione od wyrażenia zgody przez akcjonariuszy, które jest spodziewane we wrześniu br. Przewiduje się, że emisja praw poboru zostanie uruchomiona we wrześniu, po zatwierdzeniu zgody na przejęcie Frank Russell Company przez akcjonariuszy LSEG; jej zakończenie powinno nastąpić na początku IV kwartału br. Zakończenie przejęcia jest spodziewane w końcu IV kwartału 2014 r. lub na początku I kwartału 2015 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.