Skip to main content

ESMA opublikowała skonsolidowany dokument obejmujący m.in. pytania i odpowiedzi nt. funduszy ETF

1 lutego 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował skonsolidowaną wersję „Pytań i odpowiedzi na temat stosowania przepisów Dyrektywy w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dyrektywy UCITS)” („Questions and Answers. Application of the UCITS Directive”) (2016/ESMA/181). Skonsolidowany tekst zawiera pytania na temat dodatkowych dokumentów niezbędnych do dostarczenia przez fundusze w związku z Dyrektywą UCITS V (która wejdzie w życie 18 . Ponadto dokument ten łączy cztery, dotychczas rozproszone, „Pytania i odpowiedzi” związane z:

  • Kluczowymi informacjami dla inwestorów dla funduszy UCITS („The Key Investor Information Document (KIID) for UCITS” (2015/631))
  • Notyfikacją funduszy UCITS i wymianą informacji między właściwymi organami („Notification of UCITS and exchange of information between competent authorities” (2012/428))
  • Pomiarem ryzyka i obliczaniem globalnej ekspozycji i ryzyka kontrahenta dla funduszy UCITS („Risk Measurement and Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS” (2013/1950))
  • Wytycznymi ESMA dotyczącymi funduszy ETF i innych kwestii związanych z funduszami UCITS („ESMA’s guidelines on ETFs and other UCITS issues” (2015/12))

Ostatni z ww. dokumentów został opublikowany (jako odrębny tekst) w styczniu ubiegłego roku (była to piąta wersja „Pytań i odpowiedzi” związanych z funduszami ETF – więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj) i w niezmienionej postaci został przeniesiony do sekcji 3 (s. 13-22) obecnie opublikowanego dokumentu. Tym samym w odniesieniu do funduszy ETF dokument 2016/ESMA/181 zastąpił dokument ESMA/2015/12.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.