Skip to main content

Co piąty europejski fundusz akcyjny dużych spółek stosuje ukryte indeksowanie

Według opublikowanego w dniu wczorajszym raportu spółki Morningstar „Active Share in European Equity Funds” 20 procent europejskich funduszy akcyjnych inwestujących głównie w duże spółki (European large-cap funds) można zakwalifikować do grona ukrytych indeksatorów (closet indexers). Fundusze te teoretycznie są aktywnie zarządzane, jednak w praktyce w istotnym stopniu naśladują swoje benchmarki (ich trzyletnia – z lat 2012-2015 – średnia wartość wskaźnika active share pokazującego w jakim stopniu portfel funduszu różni się od portfela benchmarku była niższa niż 60 procent) pobierając przy tym opłaty takie jak w przypadku aktywnego zarządzania.

Z drugiej jednak strony, jak wynika z przeprowadzonego badania, odsetek funduszy, które można scharakteryzować jako ukrytych indeksatorów, w ostatnich latach obniżał się (por. poniższy wykres). Według jednego z autorów raportu „średnie poziomy wskaźnika active share znacznie spadły w czasie kryzysu finansowego w latach 2008 i 2009, ale od tego czasu rosną w stałym tempie. Jesteśmy w Europie świadkami rosnącej kontroli ze strony organów nadzoru w wielu krajach, co może prowadzić do strukturalnej zmiany i zmniejszenia zjawiska ukrytego indeksowania na rynku”.

Inne ważne wnioski z badania są następujące:

  • Średnia wartość wskaźnika active share dla europejskich funduszy dużych spółek wynosiła 70 procent w trzyletnim okresie zakończonym w marcu 2015 r., podczas gdy mediana wyniosła 72 procent (gdy była mierzona w odniesieniu do odpowiednich indeksów stylu);

  • Chociaż fundusze najbardziej aktywne (należące do pierwszego kwartyla) pobierają opłaty o 33 pkt. bazowe wyższe niż najmniej aktywne fundusze (należące do ostatniego kwartyla), europejscy inwestorzy przepłacają za fundusze z tej drugiej kategorii, kiedy cena jest mierzona na jednostkę active share;

  • Fundusze charakteryzujące się najwyższymi wartościami wskaźnika active share mają silniejsze skłonności w kierunku stylu (style biases) niż średnia w całej próbie. Przykładowo, ważony aktywami udział w portfelu akcji małych i średnich spółek wzrastał z średnio 8% w przypadku najmniej aktywnych funduszy do 30% w przypadku funduszy posiadających najwyższe wskaźniki active share. To komplikuje korzystanie z tego wskaźnika przy selekcji funduszy, gdyż takie skłonności mogą nie być pożądane z punktu widzenia inwestora;

  • Historycznie rzecz biorąc fundusze znajdujące się w najwyższym kwartylu pod względem wartości wskaźnika active share miały lepsze średnie wyniki inwestycyjne niż te znajdujące się w ostatnim kwartylu. W czterech spośród pięciu pięcioletnich okresów fundusze znajdujące się w najwyższym kwartylu pod względem wartości wskaźnika active share osiągały lepsze wyniki niż fundusze z pozostałych kwartyli. Jednakże dyspersja (rozrzut) nadwyżkowych stóp zwrotu (excess returns) była najwyższa w przypadku funduszy o najwyższych wartościach wskaźnika active share, co oznacza, że nie można polegać wyłącznie na tej mierze przy selekcji funduszy. Różnica między nadwyżkowymi stopami zwrotu w najbardziej aktywnych i najmniej aktywnych funduszach zmniejsza się – spadła do 40 pkt. bazowych w okresie od połowy 2010 r. do połowy 2015 r.;

  • Szczyt zjawiska ukrytego indeksowania wyraźnie zbiegł się z następstwami globalnego kryzysu finansowego – w 2008 r. udział ukrytych indeksatorów wyniósł blisko 40 procent. Większość środków napływających ostatnio do europejskich funduszy akcji trafia do najbardziej aktywnych funduszy inwestycyjnych.

Badanie wskaźnika active share przeprowadzone przez trzech analityków Morningstara (Mathieu Caquineau, Matias Möttölä i Jeffrey Schumacher) objęło lata 2005-2015 i dotyczyło funduszy należących do trzech kategorii (według metodologii tej spółki): europejskich funduszy akcji dużych spółek wartościowych (Europe Large-Cap Value Equity), europejskich funduszy akcji dużych spółek o mieszanej polityce inwestycyjnej (Europe Large-Cap Blend Equity) oraz europejskich funduszy akcji dużych spółek wzrostowych (Europe Large-Cap Growth Equity). Ogółem przedmiotem badania było 456 funduszy inwestujących w europejskie spółki o dużej kapitalizacji. Kompleksowy raport Morningstara zawiera nie tylko informacje o wartościach wskaźnika active share wśród badanych kategorii funduszy inwestycyjnych i na przestrzeni analizowanego okresu, ale także pokazuje związek między wartością ww. wskaźnika a wynikami inwestycyjnymi funduszy, związek między wartością wskaźnika active share a ryzykiem inwestycyjnym funduszy oraz znaczenie tej miary przy wyborze funduszy. Badanie zostało oparte na własnych danych spółki Morningstar dotyczących europejskich funduszy inwestycyjnych gromadzonych przez nią od początku minionej dekady.

Według Möttöli “inwestorzy, który korzystają ze wskaźnika active share jako narzędzia selekcji funduszy powinni zachować ostrożność. Kiedy wskaźnik ten rośnie, dyspersja w poziomach stóp zwrotu i ryzyka gwałtownie wzrasta, co powoduje, że wśród najbardziej aktywnych funduszy znajdują się zarówno najlepsze jak i najgorsze fundusze. Tym, co generuje ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne (outperformance), są umiejętności zarządzających portfelami funduszy w doborze odpowiednich odchyleń od indeksu. Na podstawie wyników badania okazało się, że wśród najmniej aktywnych funduszy prawie wszyscy ukryci indeksatorzy osiągali gorsze wyniki od benchmarku. W połączeniu z wysokimi opłatami taki fundusz jest rzadko dobrym wyborem. Inwestorzy powinni uważnie porównywać opłaty, gdyż fundusze charakteryzujące się podobnymi wartościami wskaźnika active share mogą mieć istotnie różniące się opłaty. Wierzymy, że wskaźnik active share najlepiej jest stosować tylko w połączeniu z innymi narzędziami ilościowymi i jakościowymi”.

Badanie przeprowadzone przez analityków Morningstara nie objęło Polski, jednak wyniki dotyczące funduszy akcyjnych o charakterze uniwersalnym można znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.