Skip to main content

Better Finance pomaga inwestorom zidentyfikować ukrytych indeksatorów

Better Finance – europejskie stowarzyszenie inwestorów i użytkowników usług finansowych z siedzibą w Brukseli, będące niezależną organizacją stojącą na straży interesu publicznego, stanowiące centrum opinii i broniące interesów użytkowników usług finansowych wobec europejskich władz i prawodawców – powtórzyło badanie ilościowe przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczące tzw. ukrytego indeksowania (jego wyniki zostały opublikowane w lutym ubiegłego roku – więcej informacji na ten temat tutaj). W rezultacie organizacja Better Finance zidentyfikowała do 165 funduszy akcyjnych, które potencjalnie mogą być ukrytymi indeksatorami.

ESMA nie ujawniła w rezultatach swojego badania, którym konkretnie funduszom można przedstawić tego rodzaju zarzut, zaprezentowała jedynie zagregowane wyniki dotyczące zjawiska ukrytego indeksowania oraz metodologię, na której badanie to oparto. Dlatego też organizacja Better Finance zdecydowała się jak najdokładniej replikować badanie ESMA wykorzystując tę samą analizę ilościową. Chodziło o to, aby ujawnić listę funduszy, które zostały poddane analizie, w tym zarówno listę funduszy, które są potencjalnie ukrytymi indeksatorami, jak też znacznie od niej liczniejszą listę funduszy, które choć stanowiły próbę badawczą, to jednak nie zostały przeanalizowane ze względu na brak odpowiednich danych do przeprowadzenia obliczeń. Organizacja Better Finance skorzystała w swoim badaniu z tej samej bazy danych, z której korzystała ESMA, czyli z bazy stworzonej przez Morningstar.

Replikując w grudniu 2016 r. badanie przeprowadzone w 2015 r. przez ESMA, Better Finance objęło analizą 2332 akcyjne fundusze UCITS w Europie wykorzystując kryteria doboru podmiotów zaproponowane przez ESMA. Fundusze te zostały przez Better Finance podzielone na 4 kategorie:

  • 6% (147 funduszy) nie przedstawiło w swoich prospektach benchmarku (według danych Morningstara), wskutek czego uniemożliwiło obliczenie miar wykorzystanych przez ESMA do zidentyfikowania potencjalnych ukrytych indeksatorów (tj. wskaźnika active share, błędu odwzorowania (tracking error) i współczynnika determinacji (R2). Dotyczyło to np. 5,7% funduszy luksemburskich, 12,2% funduszy irlandzkich, 1,5% funduszy brytyjskich, czy 5,3% funduszy francuskich (biorąc pod uwagę miejsce rejestracji);

  • 50% (1172 fundusze) przedstawiły swoje benchmarki, ale najwyraźniej nie dostarczyły odpowiednich informacji do Morningstara, aby można było obliczyć ww. miary. Dotyczyło to np. 34,1% funduszy luksemburskich, 36,1% funduszy irlandzkich, 60,8% funduszy brytyjskich, czy 64,0% funduszy francuskich;

W sumie 57% akcyjnych funduszy UCITS uniknęło kontroli, gdyż zabrakło odpowiednich informacji w bazie Morningstara. Zatem tylko 43% funduszy akcyjnych mogło zostać skontrolowanych przy wykorzystaniu metodologii ESMA. Spośród nich:

  • 848 funduszy (36% całej próby) było wystarczająco transparentnych i – opierając się na obliczonych dla nich miarach – wydają się być prawdziwie aktywne;

  • do 7% funduszy ogółem i do 16% funduszy wystarczająco przejrzystych (165 funduszy) charakteryzowało się wskaźnikami, które wskazują, iż mogą być potencjalnymi ukrytymi indeksatorami (tj. ich wskaźnik active share wynosi poniżej 60%, a tracking error poniżej 4%). 46,4% z tych funduszy to podmioty luksemburskie, 7,8% to fundusze irlandzkie, 7,2% brytyjskie, a 15,7% francuskie.

Uzupełniająca analiza dokumentów publikowanych przez fundusze przeprowadzona przez Better Finance wykazała, że ponad 1/3 z funduszy (21 z 62) cechujących się największym potencjałem bycia ukrytymi indeksatorami według ESMA (active share poniżej 50%, tracking error poniżej 3%, współczynnik R2 powyżej 0,95) nie ujawnia wyników swoich benchmarków obok własnych wyników inwestycyjnych w „Kluczowych Informacjach dla Inwestorów”. Nie jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej i uniemożliwia inwestorom detalicznym ocenę wyników tych funduszy względem ich benchmarków. Również większość tych funduszy osiągnęła gorsze wyniki inwestycyjne od swoich benchmarków w ostatnich pięciu latach. Organizacja Better Finance nie porównywała wyników tych funduszy z wynikami niskokosztowych funduszy indeksowych (takich jak ETF-y) wykorzystujących ten sam indeks.

Na podstawie uzyskanych wyników organizacja Better Finance wezwała krajowe organy nadzorcze i zarządzających aktywami do jasnego określenia podstaw naliczania „aktywnych” kosztów (sięgających od 0,75% do 3,00% rocznie) pobieranych od inwestorów w tych potencjalnie fałszywie aktywnych funduszach (według ESMA) zamiast opłat pobieranych zwykle w funduszach indeksowych i pasywnych funduszach ETF (od 0,05% do 0,30% rocznie).

Zaapelowała również do ESMA i do krajowych organów regulacyjnych o zapewnienie większej przejrzystości w zakresie miar funduszy i o rozszerzenie badań na większość krajów unijnych, w których są zarejestrowane aktywnie zarządzane fundusze akcyjne, w tym także na te, których ESMA dotąd nie analizowała:

  • na większość aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy UCITS (nieuwzględnionych w badaniu ESMA):

– te, które nie ujawniły benchmarku w swoich prospektach (147 funduszy w badaniu Better Finance),

– te, które ujawniły benchmark, ale dla których Morningstar nie mógł obliczyć wskaźnika active share i/lub wskaźnika tracking error (1172 fundusze w badaniu Better Finance);

  • na wszystkie aktywnie zarządzane akcyjne fundusze alternatywne (alternative investment funds – AIF), które są oferowane klientom detalicznym w Unii Europejskiej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.