Skip to main content

Trzy ETF-y dostosowujące alokację portfela inwestycyjnego w zależności od zmienności rynków akcji w ofercie Direxion Shares

11 stycznia 2012 r. spółka Direxion Shares wprowadziła na platformę NYSE Arca trzy fundusze ETF należące do serii Volatility Response. Fundusze te oferują inwestorom automatyczną realokację portfela inwestycyjnego (między amerykańskie papiery skarbowe oraz akcje amerykańskich i latynoamerykańskich spółek) w zalezności od zmienności panującej w danym momencie na rynku. Dzięki temu pozwalają one nie tylko uzyskać elastyczną ekspozycję na popularne indeksy (S&P 500, S&P Composite 1500, S&P Latin America 40), ale także lepiej wykorzystywać (w stosunku do tradycyjnych instrumentów) trendy wzrostowe podczas okresów mniejszej zmienności na rynku oraz ograniczać ryzyko w czasie okresów większej zmienności rynkowej. W celu określenia jaki procent aktywów powinien być w dnym momencie ulokowany w akcje (indeksy akcyjne), a jaki w papiery skarbowe (indeks amerykańskich bonów skarbowych) fundusz dzieli wartość oczekiwanego przez fundusz poziomu zmienności w wysokości 15% (dla funduszy z ekspozycją na amerykański rynek akcji) lub 18% (dla funduszu z ekspozycją na latynoamerykański rynek akcji) przez wartość zmienności określonego indeksu akcyjnego (S&P 500, S&P Composite 1500, S&P Latin America 40). Przykładowo przy zmienności amerykańskich indeksów na poziomie 10% udział akcji w portfelu wynosić będzie 150% a bonów skarbowych 0%, przy zmienności na poziomie 25% proporcje te będą wynosić 60% do 40%, przy zmienności na poziomie 50% proporcje te będą wynosić 30% do 70%, przy zmienności na poziomie 75% proporcje te będą wynosić 20% do 80%, a przy zmienności na poziomie 100% proporcje te będą wynosić 15% do 85% (por. poniższy wykres).

Benchmarkami nowych funduszy DirexionShares sa indeksy typu risk control zakładajace dynamiczną realokację aktywów opracowane przez Standard & Poor`s. W przypadku funduszu Direxion S&P 500 RC Volatility Response Shares benchmarkiem jest indeks S&P 500 Dynamic Rebalancing Risk Control,w przypadku funduszu Direxion S&P 1500 RC Volatility Response Shares indeks S&P Composite 1500 Dynamic Rebalancing Risk Control Index, natomiast w przypadku funduszu Direxion S&P Latin America 40 RC Volatility Response Shares indeks &P Latin America 40 Dynamic Rebalancing Risk Control Index.

Indeks S&P 500 obejmuje 500 największych (pod względem kapitalizacji) amerykańskich spółek publicznych, których akcje są notowane na amerykańskich parkietach, głównie z takich sektorów jak technologie informacyjne (19,2%), finansowy (13,8%), energetyczny (12,3%), opieki zdrowotnej (11,8%) i podstawowych dóbr konsumpcyjnych (11,2%). Indeks S&P Composite 1500 obejmuje 1500 amerykańskich spółek publicznych, których walory są notowane na amerykańskich giełdach, o dużej (large-cap), średniej (mid-cap) i małej (small-cap) kapitalizacji. Indeks S&P Latin America 40 obejmuje 40 największych spółek publicznych z Brazylii, Chile, Meksyku i Peru, głównie z takich sektorów jak finansowy (22,7%), surowcowy (19,4%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (16,3%), usług telekomunikacyjnych (13,1%) i energetyczny (12,9%).

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) wszystkich ww. funduszy wynosi 0,69%, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.