Skip to main content

Pierwszy na amerykańskim rynku ETF z ekspozycją na niemieckie obligacje rządowe w ofercie ProShares

26 stycznia 2012 r. spółka ProShares wprowadziła na platformę NYSE Arca fundusz ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF. To pierwszy na amerykańskim rynku exchange-traded fund posiadający ekspozycję na papiery dłużne emitowane przez niemiecki rząd federalny, a także przez lokalne rządy (w niemieckich landach), agencje rządowe i inne instytucje będące własnością ww. podmiotów lub gwarantowane przez ww. podmioty. Produkt ten oferuje amerykańskim inwestorom możliwość międzynarodowej dywersyfikacji ich portfeli poprzez ekspozycję na niemiecki rynek obligacji – trzeci największy rynek długu publicznego na świecie (za Stanami Zjednoczonymi i Japonią,a przed Włochami, Indiami, Chinami i Francją – według CIA World Factbook).

Fundusz naśladuje zachowanie indeksu Markit iBoxx EUR Germany Sovereign & Sub-Sovereign Liquid, którego portfel obejmuje wyłącznie denominowane w euro obligacje posiadające rating na poziomie inwestycyjnym – większość z ich może pochwalić się najwyższą oceną uznanych agencji ratingowych (Standard & Poor`s, Fitch, Moody`s). Jest to indeks ważony wartością rynkową obligacji znajdujących się w jego portfelu, z pewnymi ograniczeniami – udział papierów wartościowych jednego emitenta nie może przekraczać 24% portfela indeksu, a suma udziałów obligacji wyemitowanych przez podmioty z wagą w indeksie w wysokości 5% lub wyższą nie może być większa niż 50% portfela. Skład indeksu jest równoważony i modyfikowany cztery razy w roku – w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. W końcu 2011 r. w portfelu indeksu były obecne 33 instrumenty finansowe o średniej ważonej zapadalności w wysokości 5,53 lat i średnim ważonym kuponie w wysokości 3,52%.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.