Skip to main content

Ogromny popyt i znakomite wyniki funduszy towarowych

Według danych opublikowanych przez ETF Securities – jednego z największych providerów funduszy ETF i ETC (exchange-traded commodities) na świecie, całkowita wartość aktywów ulokowanych w tego typu instrumentach finansowych wyemitowanych przez tę firmę wzrosła w minionych 12 miesiącach z 11 do 17 miliardów USD. To efekt z jednej strony ogromnego zainteresowania inwestorów rynkiem surowcowym i towarowym w tym roku (po spadakch notowanych w drugim półroczu 2008 r.), czego wynikiem był ogromny napływ nowych środków do tego typu produktów, z drugiej zaś wzrostu cen surowców i towarów (a tym samym funduszy ETC) w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Od początku 2009 roku najwięcej kapitału napłynęło do funduszy ETC powiązanych ze złotem (w formie fizycznej) i gazem naturalnym – odpowiednio 2 mld USD i 1 mld USD. W minionych 11 miesiącach najlepszy wskaźnik buy/sell (obrazujący relację wartości wykreowanych do umorzonych jednostek) osiągnęły fundusze ETC z ekspozycją na rynek towarów rolnych (takie jak ETFS Agriculture DJ-UBSCISM) – 3,2 (wartość wykreowanych jednostek – 1571 mln USD, wartość umorzonych jednostek – 490 mln USD); tego rodzaju fundusze ETC odnotowały napływ netto nowego kapitału w 42 spośród 48 tygodni tego roku. Kolejny najlepszy rezultat osiągnęły fundusze ETC z ekspozycją na rynek metali przemysłowych – 2,7 (528 mln USD – 192 mln USD). Jeden z najniższych wskaźników buy/sell zanotowały ETC powiązane z surowcami energetycznymi (1,8), jednak osiągnęły one drugą najwyższą wartość wykresowanych jednostek (4264 mln USD, wobec umorzeń o wartości 2366 mln USD). Najwyższe wartości – zarówno jeśli chodzi o popyt jak i podaż – osiągnęły jednak fundusze ETC zorientowane na rynek metali szlachetnych (odpowiednio 5865 mln USD i 2998 mln USD; wskaźnik buy/sell na poziomie 1,96).

Odzwierciedlający koniunkturę na całym rynku surowcowym i towarowym ETFS Forward All Commodities DJ-UBSCI-F3 zyskał od stycznia do listopada na wartości 20%, a najlepszy spośród sektorowych funduszy – ETFS Industrial Metals – zwyżkował o 67,3%. Ten ostatni rezultat był lepszy o 37 pkt. proc. od stopy zwrotu indeksu Dow Jones Euro Stoxx 50 oraz o 30 pkt. proc. od indeksu FTSE 100. Najwyższe stopy zwrotu spośród funduszy typu long posiadających ekspozycję na metale przemysłowe odnotowały: ETFS Lead (125,8%), ETFS Copper (118,3%) i ETFS Zinc (80,8%).

Imponujące stopy zwrotu wypracowały także fundusze powiązane z rynkiem metali szlachetnych – najlepsze wyniki w minionych 11 miesiącach stały się udziałem funduszy long ETFS Physical Palladium (95,9%), ETFS Physical Silver (68,1%), ETFS Silver (62,4%) i ETFS Physical Platinum (60,6%) (wszystkie powiązane są z sektorem przemysłowym). Spośród funduszy typu short najlepszy rezultat wypracował ETFS Short Natural Gas (69,1%)

Również w horyzoncie ostatnich 10 lat inwestycje na rynku surowcowym i towarowym okazały się istotnie lepsze od inwestycji na rynku akcji i obligacji. ETFS Forward All Commodities DJ-UBSCI-F3 zyskał w tym okresie na wartości 268%, zaś ETFS Industrial Metals 178%, podczas gdy FTSE 100 zwyżkował o 13%, Dow Jones Euro Stoxx 50 o 10%, a US Tracker 1-10 Years Bond Index o 75%. Co ciekawe, wyniki te zostały osiągnięte przy mniejszym poziomie zmienności (przeciętna roczna zmienność dziennych stóp zwrotu wyniosła w przypadku ETFS Forward All Commodities DJ-UBSCI-F3 15%, a w przypadku indeksów FTSE 100 i Dow Jones Euro Stoxx 50 – odpowiednio – 23% i 24%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.