Skip to main content

Instrument typu ETN wyemitowany przez Credit Suisse z ekspozycją na duże amerykańskie spółki na NYSE Arca

18 października 2013 r. na rynku NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie instrumentu dłużnego typu ETN (exchange-traded note) Credit Suisse FI Enhanced Big Cap Growth ETN. Jego emitentem – poprzez oddział w Nassau – jest szwajcarski bank Credit Suisse. Jest to instrument o pięcioletnim okresie życia – termin jego zapadalności przypada na dzień 22 października 2018 r.

Stopa zwrotu z tego instrumentu jest powiązana z wynikami indeksu Russell 1000 Growth Index TR, który opisuje koniunkturę w segmencie amerykańskich spółek wzrostowych o dużej kapitalizacji. W skład portfela tego indeksu wchodzą te spośród spółek należących do indeksu Russell 1000, które charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu, relatywnie wysokimi wskaźnikami ceny do wartości księgowej (P/BV) i wysokimi prognozowanymi wskaźnikami wzrostu zdefiniowanymi w metodologii opracowanej przez Russell Investments. W dniu 2 października 2013 r. w strukturze sektorowej indeksu Russell 1000 Growth dominowały spółki technologii informacyjnych (27%), firmy z branży konsumpcyjnej dóbr wyższego rzędu (20%), firmy przemysłowe (12%), spółki sektora opieki zdrowotnej (12%) i firmy z branży konsumpcyjnej dóbr podstawowych (12%).

Credit Suisse FI Enhanced Big Cap Growth ETN dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego, który będzie w jak największym stopniu zbliżony do stopy zwrotu uzyskanej w wyniku zastosowania lewarowanej, „długiej” strategii inwestycyjnej w składniki indeksu. Strategia ta polega na tym, że jeśli indykatywna wartość zamknięcia (Closing Indicative Value) instrumentu typu ETN spadnie do lub poniżej 60% indykatywnej wartości równoważonej (Rebalanced Indicative Value) (czyli do lub poniżej 15 USD), to wówczas ekspozycja w instrumencie typu ETN zostanie zrównoważona w celu zresetowania dźwigni do poziomu ok. 2,0. Jeżeli natomiast indykatywna wartość zamknięcia spadnie do lub poniżej 40% indykatywnej wartości równoważonej (czyli do lub poniżej 10 USD) ETN zostanie automatycznie odkupiony. Indykatywna wartość zamknięcia jest obliczana jako suma tejże wartości z dnia poprzedniego oraz kwoty indeksu (to stopa zwrotu brutto indeksu równa iloczynowi liczby jednostek indeksowych i zmiany wartości indeksu) pomniejszona o opłaty związane z funkcjonowaniem ETN.

Stawka opłaty dla inwestorów (investor fee rate) wynosi 0,05% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.