Skip to main content

Exchange traded note RBS wykorzystujący strategię siły względnej na NYSE Arca

6 września 2012 r. na NYSE Arca zadebiutował ósmy instrument dłużny typu exchange traded note (ETN) wyemitowany przez The Royal Bank of Scotland.

RBS US Large Cap Alternator ETN to instrument finansowy, który jest powiązany z indeksem RBS US Large Cap Alternator. Indeks ten wykorzystuje dynamiczną strategię siły względnej (relative strength strategy) zapewniając ekspozycję albo na indeks S&P 500 Total Return, albo na indeks S&P 500 Low Volatility Total Return, albo na indeks S&P 500 Equal Weight Total Return, w zależności od relatywnych wyników inwestycyjnych tych trzech indeksów w oparciu o ich przeciętne historyczne stopy zwrotu (mierzonych wskaźnikami „Relative Strength Scores”). W przypadku każdego z ww. indeksów na koniec każdego miesiąca obliczana jest stopa zwrotu w okresie ostatniego miesiąca, trzech miesięcy, sześciu miesięcy, dziewięciu miesięcy oraz 12 miesięcy. W kolejnym miesiącu indeks RBS US Large Cap Alternator naśladuje wyniki tego z trzech indeksów, który zanotował najwyższą wartość wskaźnika „Relative Strength Score”, który stanowi średnią arytmetyczną stóp zwrotu w pięciu ww. okresach. Z reguły indeks ten będzie naśladował indeks S&P 500 TR w okresie ekspansji rynkowej, indeks S&P 500 Low Volatility TR w okresie spowolnienia i recesji oraz indeks S&P 500 Equal Weight TR w okresie odrodzenia koniunktury i początkowej fazy ekspansji.

Roczna opłata ponoszona przez inwestora (annual investor fee) wynosi 1,00%. Inwestorzy mają prawo codziennie żądać odkupienia tego ETN-a, pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego minimalnej wartości odkupu. Również sam RBS, według własnego uznania, może odkupić te instrumenty finansowe w dowolnym momencie przed terminem wykupu. Zapadalność tego instrumentu przypada na wrzesień 2042 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.