Skip to main content

Więcej ETF-ów na GPW?

Jak poinformował w dzisiejszym wydaniu „Parkiet” (w artykule „Więcej ETF na GPW”) biuro prasowe warszawskiej giełdy poinformowało gazetę, iż trwają prace i rozmowy z emitentami w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego nowych funduszy portfelowych. Według biura prasowego GPW, na które powołuje się „Parkiet” „Giełdzie Papierów Wartościowych zależy na wprowadzeniu szerokiej palety funduszy ETF, nie tylko na indeksy kalkulowane przez GPW, ale też zagraniczne, umożliwiające zarabianie zarówno na zwyżkach, jak i na spadkach instrumentów bazowych”.

Przypomnijmy, iż fundusze portfelowe są – zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – szczególnym typem funduszy, których zasady funkcjonowania reguluje Rozdział 2 Działu VII tejże ustawy (art. 179-182). Fundusze portfelowe mogą działać wyłącznie w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego w sposób ciągły certyfikaty inwestycyjne (które zgodnie ze statutem funduszu są oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu). Portfel inwestycyjny takiego funduszu powinien albo opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy), albo stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nieopartym na indeksie.

Więcej informacji na temat funduszy portfelowych można znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.