Skip to main content

Tytuły uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 zostały dopuszczone do obrotu giełdowego

Postanowieniem Uchwały Nr 899/2010 z dnia 16 września 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa emitowane przez wchodzący w skład funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20.

Postanowieniem Uchwały Nr 900/2010 z dnia 16 września 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza z dniem 22 września 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 900.000 tytułów uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 (nazwa skrócona „ETFW20L”) rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „LU0459113907”.

Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 jest pierwszym funduszem typu ETF, który będzie notowany na GPW. Jest zarządzany przez LYXOR AM należący do grupy Societe Generale. Fundusz ETF jest funduszem otwartym zgodnym z dyrektywami UCITS. W dniu fundusz 16.06.2010 został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Instrumentem bazowym jest indeks WIG20. Celem inwestycyjnym funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF WIG20 jest śledzenie zmian w indeksie WIG20. Wartość tytułu uczestnictwa wynosi 1/10 wartości indeksu WIG20. Tytuły uczestnictwa będą notowane w systemie notowań ciągłych za zasadach identycznych jak akcje, a ich cena podawana będzie z dokładnością do 1 grosza. Minimalna wielkość transakcji wynosi 1 tytuł uczestnictwa. Szczegółowe informacje na temat tytułów uczestnictwa funduszu ETF na WIG20 znajdują się w prospekcie bazowym oraz w materiałach edukacyjnych, zamieszczonych na stronie internetowej giełdy oraz na stronie internetowej emitenta.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.