Skip to main content

Prezydent podpisał nowelizację

29 września Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmieniła m.in. art. 19 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi umożliwiając tym samym zbywanie na terytorium Polski tytułów uczestnictwa Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe zapisy ust. 1 tego artykułu w pkt. 5 i 6 stwierdzają bowiem, że papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania wpisane do rejestru funduszy zagranicznych (w tym także fundusze o charakterze otwartym) mogą być przedmiotem obrotu zorganizowanego oraz mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym.

Podpisanie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw zakończyło trwający blisko 13 miesięcy okres zawieszenia (od momentu przyjęcia tekstu nowelizacji przez Sejm na początku września 2008 r.), wynikający z faktu, iż 22 września 2008 roku Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wydał wyrok 16 lipca 2009 roku wskazując na konieczność usunęcia niezgodności z Konstytucją RP. Prezydent ponownie skierował ustawę do Sejmu w celu usunęcia niezgodności, a Sejm 10 września podjął uchwałę w tej sprawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.