Skip to main content

Obniżka opłat giełdowych od zleceń na tytuły uczestnictwa funduszy ETF w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS

Zgodnie z Uchwałą nr 622/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. ulegają obniżeniu stawki opłat o których mowa w pkt 3.1.1 i pkt 3.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF – z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu „cross” – w ten sposób, że stawki te wynoszą:

1) dla akcji z indeksu WIG20 oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF na indeks WIG20:

Opłata stała od zlecenia 0,05 zł

Opłata od wartości zlecenia 0,0087%

_______________________________________________________________________

Łącznie od zlecenia nie więcej niż 260 zł

2) dla pozostałych akcji i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz dla praw do akcji i praw poboru:

Opłata stała od zlecenia 0,05 zł

Opłata od wartości zlecenia 0,0051%

_______________________________________________________________________

Łącznie od zlecenia nie więcej niż 155 zł

Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, po uprzednim zakwalifikowaniu danego podmiotu do udziału w danej obniżce opłat, na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy. Obniżka ta dotyczy zatem członków giełdy dokonujących obrotu na rachunek klienta instrumentami finansowymi objętymi tą obniżką w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS.

Program High Volume Funds (HVF) rusza na GPW od 1 lipca 2015 r. Jest on skierowany do funduszy inwestycyjnych prowadzących aktywny obrót akcjami i instrumentami pochodnymi na warszawskim parkiecie. Program umożliwia jego uczestnikom zawieranie transakcji giełdowych po niższych stawkach na akcjach, prawach do akcji, prawach poboru, funduszach ETF oraz kontraktach terminowych i opcjach.

– Jest to kolejny program przygotowany przez Giełdę, który ma zaktywizować uczestników rynku, przyczynić się do poprawy płynności i zwiększenia obrotów na warszawskim parkiecie. Zakładamy, że program HVF, dzięki niższym kosztom transakcyjnym dla funduszy inwestycyjnych, których działalność cechuje wysoka liczba zawieranych transakcji, zachęci ich do aktywniejszego działania na GPW – powiedział Grzegorz Zawada, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie HVF jest wypełnienie przez fundusz określonego wymogu średniej dziennej wartości lub wolumenu obrotu oraz osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika velocity (stosunek wartości wygenerowanych obrotów do wartości aktywów netto funduszu). Program będzie działał przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe informacje na temat tego programu znajdują się w tekście Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w Załączniku do Uchwały Nr 622/2015.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.