Skip to main content

LYXOR ETF WIG20 – podstawowe informacje (II)

Przed dwoma tygodniami zaprezentowaliśmy pierwszą część danych na temat pierwszego funduszu ETF, który już niebawem będzie notowany na GPW w Warszawie – Lyxor ETF WIG20. Dziś druga „porcja” informacji – tym razem dotycząca już samego subfunduszu i jego polityki inwestycyjnej.

Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, w skład którego wchodzi subfundusz Lyxor ETF WIG20, został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce. W najbliższych dniach emitent (Lyxor Asset Management) złoży wniosek do GPW w Warszawie o dopuszczenie i wprowadzenie tego instrumentu do obrotu giełdowego, co powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni.

Subfundusz Lyxor ETF WIG20 został założony 10 lutego 2010 r. według wstępnej ceny za akcję odpowiadającej jednej dziesiątej wartości indeksu WIG20 z tego dnia.

Lyxor ETF WIG20 będzie replikował indeks WIG20 – emitent posiada trzyletnią wyłączność na prawo korzystania z tego indeksu (jest to praktyka stosowana także na innych rynkach). Warto zatem podkreślić, iż Lyxor ETF WIG20 będzie jedynym funduszem naśladującym zachowanie tego właśnie indeksu. Dwa inne obecnie funkcjonujące na świecie fundusze ETF z ekspozycją na rynek polski notowane na NYSE Arca – Market Vectors Poland ETF oraz iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund – odwzorowują własne, opracowane przez siebie indeksy naszego rynku.

Początkowa wartość tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1/10 wartości indeksu wyrażonej z złotych.

Ponieważ skład indeksu WIG20 jest korygowany co kwartał (w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia), z taką samą częstotliwością korygowany będzie skład portfela funduszu. Wyjątek stanowić mogą tzw. korekty nadzwyczajne przeprowadzane poza standardowymi terminami rewizji indeksu – ostatnio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w maju br. kiedy na listę uczestników WIG20 trafiły akcje PZU S.A.

W celu jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania indeksu Lyxor ETF WIG20 będzie stosował metodę replikacji syntetycznej.

Ponieważ replikowany indeks jest indeksem cenowym, takie korzyści wynikające z posiadania akcji jak np. wypłata dywidendy przez spółki, których walory należą do portfela WIG20, nie wpływają na jego notowania (nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu wartości indeksu). Jednak osoby, które zainwestują swoje środki finansowe w tytuły uczestnictwa Lyxor ETF WIG20, otrzymają ekwiwalent dywidendy z funduszu. Według informacji emitenta raz w roku (prawdopodobnie w okresie letnim, po decyzjach spółek w sprawie podziału zysku i ewentualnej wypłacie dywidendy) posiadacze tytułów uczestnictwa otrzymywać będą z funduszu dywidendę równą średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.