Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych w ETF-y – III kwartał 2009 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne, ETF-y obecne były w końcu września 2009 r. w portfelach inwestycyjnych trzech podmiotów:

  • BPH FIZ Dochodowych Surowców – fundusz posiadał na koniec III kwartału 135 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB o wartości 9 679 tys. zł, co stanowiło 29,79% jego aktywów. W trzecim kwartale bardzo znacząco zwiększył on zaangażowanie w te instrumenty, gdyż na koniec czerwca posiadał jedynie 5 tys. tych ETF-ów, które stanowiły zaledwie 0,81% aktywów funduszu. W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 0,53%;

  • Opera Terra FIZ – fundusz posiadał na koniec września 140 tys. walorów ETF Proshares Ultra Real Estate o wartości 2 411 tys. zł stanowiące 38,06% aktywów. Wartość tych ETF-ów wzrosła w stosunku do ceny nabycia aż o 86,9%.

  • Investor FIZ – fundusz ulokował w czterech ETF-ach notowanych na NYSE łącznie 1298 tys. zł, co stanowiło zaledwie 0,22% jego aktywów. W porównaniu z końcem drugiego kwartału zaangażowanie funduszu w ETF-y bardzo istotnie spadło – w końcu czerwca wartość ETF-ów w portfelu funduszu sięgała 78,9 mln zł, co stanowiło 13,86% jego aktywów. Tak znaczące zmniejszenie udziału tych instrumentów w portfelu funduszu było spowodowane zamknięciem pozycji w ProShares UltraShort S&P 500 ETF, w którym na koniec I półrocza miał on ulokowane aż 74,5 mln zł (13,1% aktywów). Z portfela funduszu zniknął także ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF (w czerwcu fundusz ulokował w tym ETF-ie 3,5 mln zł). Pozostały w nim natomiast dwa ETF-y: Market Vector Agribusiness (7800 walorów o wartości 870 tys. zł – wzrost wartości w stosunku do II kwartału o 2,1%) oraz Proshares Short SmallCap600 (295 walorów o wartości 36 tys. zł – spadek wartości w stosunku do II kwartału o 23,4%). Nowymi ETF-ami w portfelu funduszu w końcu września były: ProShares UltraShort Euro (4000 walorów o wartości 208 tys. zł stanowiących 0,03% aktywów – spadek w stosunku do ceny nabycia o 13,0%) oraz DBX SX BNKS ST (1400 walorów o wartości 184 tys. zł stanowiących 0,03% aktywów – spadek w stosunku do ceny nabycia o 8,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.