Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – wrzesień 2010 r.

Na podstawie comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynika, że w końcu września tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

Według informacji podanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się – tytuły uczestnictwa siedmiu funduszy ETF. Skład tej grupy od połowy br., kiedy zarządzanie subfunduszem przejął Grzegorz Zatryb, nie ulega zmianie. Cztery zdecydowanie największe lokaty tego subfunduszu w końcu minionego miesiąca to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund (19,32% aktywów – spadek o 2,34 pkt. proc. wobec końca sierpnia), Lyxor ETF Commodities CRB (18,30% aktywów – spadek o 6 pkt. bazowych), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (19,12% aktywów – wzrost o 0,98 pkt. proc.) oraz EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (17,87% aktywów – spadek o 0,16 pkt. proc.). Wśród pozostałych lokat funduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (7,99% aktywów – wzrost o 2,36 pkt. proc.), Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (2,34% aktywów – spadek o 0,03 pkt. proc.) oraz CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (1,51% aktywów – spadek o 0,01 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła we wrześniu 1,49%.

Również w przypadku funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych skład portfela najważniejszych lokat nie uległ we wrześniu zasadniczym zmianom, choć łączny udział pięciu ETF-ów w dziesięciu największych inwestycjach spadł o 5,20 pkt. proc. do 24,74% aktywów. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest nadal iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 7,51% aktywów – spadek w porównaniu z sierpniem o 1,51 pkt. proc.). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (5,72% aktywów – spadek o 109 pkt. bazowych), iShares MSCI Emerging Markets (4,94% aktywów – spadek o 105 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (3,34% aktywów – spadek o 79 pkt. bazowych), a także Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (3,23 aktywów – spadek o 76 pkt. bazowych). Jego jednostka zyskała na wartości we wrześniu 4,67%.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii inwestycyjnych stanowiły 79,40% jego aktywów – o 4,56 pkt. proc. więcej niż w końcu sierpnia. Towarzystwo nie określiło, czy są to udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy w ETF-ach. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła we wrześniu 4,21%.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu września tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych trzech subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny, Idea Surowce Plus oraz Idea Protect. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 67% jego aktywów – o 3 pkt. proc. więcej niż w sierpniu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła we wrześniu 7,52%. W portfelu subfunduszu Idea Surowce Plus udział ETF-ów również zmniejszył się o 7 pkt. proc. do 10%. W minionym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu wzrosła o 9,38%. Z kolei subfundusz Idea Ochrony Kapitału (do 4 października – Idea Protect) ulokował w ETF-ach 3,5% swojego portfela – o 2 pkt. proc. mniej niż w sierpniu. We wrześniu jego jednostka zyskała na wartości 3,33%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał we wrześniu tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła o 0,07%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.