Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – maj 2010 r.

W końcu maja tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były – według informacji zaprezentowanych przez Idea TFI – w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu maja 69% jego aktywów – o 8 pkt. proc. mniej niż w kwietniu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w maju (-8,91%). Z kolei subfundusz Idea Surowce Plus radykalnie zredukował w maju swoje zaangażowanie na rynku ETF-ów – z 30 proc. w końcu kwietnia do zaledwie 4 proc. Obecnie fundusz realizuje zatem ekspozycję na rynek surowcowy i towarowy poprzez akcje spółek (63 proc.). W maju wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu spadła o 6,93%.

Z kolei według informacji opublikowanych przez Skarbiec TFI – ETF-y znalazły się wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – tytuły uczestnictwa pięciu ETF-ów. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest wciąż iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 10,10% aktywów – spadek w porównaniu z kwietniem o 5 pkt. bazowych). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (7,07% aktywów – wzrost o 10 pkt. bazowych), iShares MSCI Emerging Markets (6,80% aktywów – wzrost o 25 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,90% aktywów – wzrost o 16 pkt. bazowych), a także Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,67% aktywów). Ten ostatni fundusz powrócił po miesięcznej przerwie do grona największych lokat Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych, zastępując fundusz iShares FTSE BRIC 50. Ogółem w pięć funduszy ETF zostało zainwestowanych 33,54% aktywów funduszu. Jego jednostka zyskała na wartości w maju 0,64%.

Po istotnych zmianach w portfelu subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w kwietniu, tym razem skład największych lokat tego podmiotu pozostał stabilny. Cztery największe inwestycje tego subfunduszu w końcu maja to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs (19,11% aktywów – wzrost o 1,50 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (16,41% aktywów – wzrost o 2,04 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (17,40% aktywów – wzrost o 1,86 pkt. proc.) oraz db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (16,42% aktywów – wzrost o 1,49 pkt. proc.). Wśród pozostałych największych lokat funduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (4,86% aktywów – wzrost o 0,77 pkt. proc.) oraz Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (1,00% aktywów – wzrost o 13 pkt. bazowych). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w maju (-2,83%).

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowiły 93,67% jego aktywów. Towarzystwo nie precyzuje, czy są to udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy w ETF-ach. Biorąc jednak pod uwagę informacje ze sprawozdania finansowego za 2009 r. należy założyć, iż istotna część aktywów subfunduszu jest ulokowana właśnie w ETF-ach posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w maju (-4,15%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Czwartą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,22% aktywów – tyle samo co w kwietniu). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w maju o 0,69% (wycena w EUR spadła o 4,96%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.