Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – lipiec 2010 r.

Według informacji opublikowanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – tytuły uczestnictwa pięciu ETF-ów. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest nadal iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 9,86% aktywów – spadek w porównaniu z czerwcem o 31 pkt. bazowych). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (7,25% aktywów – wzrost o 3 pkt. bazowe), iShares MSCI Emerging Markets (6,50% aktywów – spadek o 34 pkt. bazowe), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,51% aktywów – spadek o 28 pkt. bazowych), a także Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,27 aktywów – spadek o 39 pkt. bazowych). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 32,39% aktywów funduszu. Jego jednostka zyskała na wartości w lipcu 2,77%.

Skład największych lokat subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych także pozostał w lipcu stabilny. Cztery zdecydowanie największe lokaty tego subfunduszu w końcu minionego miesiąca to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs (18,93% aktywów – spadek o 1,76 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (18,43% aktywów – wzrost o 0,64 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (18,36% aktywów – spadek o 2,14 pkt. proc.) oraz EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (18,31% aktywów – spadek o 0,85 pkt. proc.). Wśród pozostałych największych lokat funduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (5,43% aktywów – wzrost o 0,31 pkt. proc.), Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (2,35% aktywów – wzrost o 0,14 pkt. proc.) oraz CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (1,43% aktywów – wzrost o 0,20 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lipcu 0,07%.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii inwestycyjnych stanowiły 65,42% jego aktywów – o ponad 20 pkt. proc. mniej niż w końcu czerwca. Towarzystwo nie określiło, czy są to udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy w ETF-ach. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lipcu 0,90%.

Z kolei według informacji zaprezentowanych przez Idea TFI w końcu lipca tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 62% jego aktywów – o 16 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w lipcu 4,89%. Natomiast w portfelu subfunduszu Idea Surowce Plus udział ETF-ów tylko minimalnie spadł – z 16% w końcu czerwca do 15% w końcu lipca. W minionym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu wzrosła o 7,46%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w lipcu tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Czwartą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,22% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w lipcu o 0,33%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.