Skip to main content

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW w Warszawie tytułów uczestnictwa funduszu Beta ETF mWIG40TR

Uchwałą nr 466/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 26 czerwca 2020 r. Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2020 r., pod warunkiem opublikowania prospektu emisyjnego najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 r.

Uchwałą nr 467/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 26 czerwca 2020 r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2020 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLBETF400025”, jednak nie wcześniej niż z dniem 29 czerwca 2020 r. Zarząd Giełdy postanowił notować ww. tytuły uczestnictwa w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETAM40TR”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r., pod warunkiem opublikowania prospektu emisyjnego najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.