Skip to main content

Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II)

W dniu wczorajszym zaprezentowaliśmy podstawowe informacje o charakterze formalnoprawnym dotyczące nowego funduszu ETF, który dziś debiutuje na GPW w Warszawie oraz podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie. Pora zatem na przedstawienie dotychczasowej historii funduszu oraz jego polityki inwestycyjnej. Pozostałe najważniejsze informacje o funduszu można znaleźć na stronie etf.com.pl w sekcji „Fundusze ETF na GPW w Warszawie”. Warto zapoznać się także z infografikami na temat funduszu przygotowanymi przez Beta Securities Poland dostępnymi w sekcji „Materiały edukacyjne i informacyjne”.

Droga na GPW w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny certyfikatów serii A i B funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 12 lipca 2019 roku. Oferującym certyfikaty został DM Banku Ochrony Środowiska.

Emisja założycielska certyfikatów serii A miała miejsce w dniach 24-25 września 2019 r. 30 września, w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu w ilości 13 815 (w tym 1 400 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 12 415 w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 030 179,65 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 364,11 zł), AgioFunds TFI dokonało przydziału certyfikatów serii A.

24 października fundusz został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem 1659. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

7 listopada miała miejsce pierwsza wycena wartości aktywów netto (WAN) funduszu. Wyniosła ona 5 024 452,46 PLN. WAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny została ustalona na 363,70 PLN.

21 listopada Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyznał funduszowi status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych certyfikaty serii A i certyfikaty serii B (kod ISIN: PLBETF200011).

21 listopada certyfikaty serii A oraz certyfikaty serii B (bez określania ich liczby) funduszu zostały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

25 listopada Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić 27 listopada do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikaty serii A i certyfikaty serii B funduszu. Są one notowane pod skróconą nazwą „BETAW20ST”.

Polityka inwestycyjna

Zgodnie ze statutem funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ jego celem inwestycyjnym jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia (tj. indeksu WIG20short) dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Powyższy cel realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego (tj. indeksu WIG20) z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej struktury tego indeksu. Stosowanie zarówno syntetycznej, jak i fizycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego odbywa się z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia wynoszącej -1.

Indeks Odniesienia – tj. indeks WIG20short – jest obliczany od 4 maja 2009 roku (datą bazową jest 31 grudnia 2005 r.). Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i była równa wartości zamknięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Jest on indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Indeks WIG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt. WIG20short rośnie o 10 pkt. Jest publikowany w trybie ciągłym podczas sesji giełdowej, wartości bieżące są podawane co 15 sekund.

W ramach realizowanej strategii inwestycyjnej, fundusz może dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży i utrzymywać krótkie pozycje na akcjach wchodzących w skład Indeksu Bazowego. Kierując się interesem uczestników funduszu oraz względami efektywności i obniżania kosztów w procesie dostosowywania struktury portfela, może także zawierać transakcje na akcjach spółek przed dniem ich włączenia do Indeksu Bazowego (w tym transakcje krótkiej sprzedaży), jeśli zarówno data ich włączenia, jak i szacunkowy udział w Indeksie Bazowym w momencie podejmowania decyzji, co do zajęcia przez fundusz krótkiej pozycji, będą znane. Przejściowo, ale nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia, fundusz może również utrzymywać w portfelu krótkie pozycje na akcjach spółek, które zostały usunięte z Indeksu Bazowego, w przypadku, gdyby natychmiastowe zamknięcie tych pozycji mogło mieć istotny negatywny wpływ na realizację celu inwestycyjnego funduszu.

Fundusz, uwzględniając stopień dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia wobec Indeksu Bazowego, w każdym przypadku będzie dostosowywał strukturę portfela do zmian struktury Indeksu Bazowego bez zbędnej zwłoki, dążąc tym samym do ograniczenia ryzyka wystąpienia stóp zwrotu, które nie odpowiadają procentowym zmianom poziomu Indeksu Odniesienia.

Fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych o łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% WAN funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, o ile będą stosowane w celu sprawnego zarządzania płynnością funduszu.

Fundusz dąży do jak najdokładniejszego replikowania struktury Indeksu Bazowego, z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia, poprzez utrzymywanie odpowiednich ekspozycji na poszczególne składniki Indeksu Bazowego, zarówno bezpośrednio poprzez utrzymywanie pozycji na papierach wartościowych wchodzących w skład Indeksu Bazowego, jak i pośrednio poprzez ekspozycję na Indeks Bazowy lub jego składniki wynikającą z instrumentów pochodnych lub papierów wartościowych (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe).

Odstępstwo od utrzymywania ww. ekspozycji może mieć jedynie przejściowy charakter i może wystąpić wyłącznie w przypadku: okresowej zmiany struktury Indeksu Bazowego, incydentalnej zmiany struktury Indeksu Bazowego (w związku z tzw. rewizją nadzwyczajną), czasowego zawieszenia notowań akcji wchodzących w skład Indeksu Bazowego lub innego zdarzenia uniemożliwiającego zawieranie transakcji w zakresie akcji wchodzących w skład Indeksu Bazowego, wypłaty dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład Indeksu Bazowego lub niskiego poziomu płynności na niektórych instrumentach finansowych, gdzie pełna realizacja transakcji na takich instrumentach mogłaby doprowadzić do zawieszenia notowań na tych instrumentach lub przekroczenia w danym dniu 40% udziału funduszu w dziennych obrotach na GPW w odniesieniu do danego składnika Indeksu Bazowego. W każdym z ww. przypadków, AgioFunds TFI będzie niezwłocznie podejmowało działania mające na celu doprowadzenie stanu jego aktywów do zgodności z głównym celem inwestycyjnym.

Funduszem zarządzają Kazimierz Szpak i Dawid Bąbol.

Szczegółowe informacje na temat celu inwestycyjnego i zasad polityki inwestycyjnej funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ zawierają Rozdział VI (art. 25) i Rozdział VII (art. 26-32) jego statutu, który stanowi załącznik do prospektu emisyjnego.

Bliższe informacje na temat zasad funkcjonowania tzw. odwrotnych funduszy ETF (short ETF, inverse ETF) są dostępne w artykule opublikowanym na stronie etf.com.pl: Lewarowane i odwrotne fundusze ETF .

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.