Skip to main content

Pierwsza aktualizacja pytań i odpowiedzi odnośnie wytycznych dla funduszy ETF

11 lipca 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował po raz drugi (poprzednio w marcu – patrz tutaj) pytania i odpowiedzi (ESMA/2013/927) dotyczące niektórych zagadnień opisanych w dokumencie „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS” („Guidelines for competent authorities and UCITS management companies. Guidelines on ETFs and other UCITS issues”) (ESMA/2012/832). Przypomnijmy, iż wytyczne te stanowią podstawę prawną w zakresie interpretacji przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy ETF typu UCITS w Unii Europejskiej.

W opublikowanym wczoraj dokumencie pojawiły się następujące nowe pytania (i odpowiedzi na nie):

  • Czy przepisy dotyczące funduszy UCITS, których celem jest śledzenie indeksu, mają także zastosowanie także do funduszy ETF typu UCITS? (pytanie 1b)

  • Czy jeśli fundusz ETF typu UCITS jest otwarty na bezpośrednie odkupywanie tytułów uczestnictwa, spółki zarządzające takimi funduszami powinny zorganizować wykup tych tytułów uczestnictwa bezpośrednio z rynku wtórnego? (pytanie 3b)

  • Czy w związku z art. 39 wytycznych kontrpartnera transakcji dotyczącej finansowych instrumentów pochodnych należy uważać za mającego prawo decydowania o składzie instrumentu bazowego tych instrumentów pochodnych? (pytanie 5e)

  • Czy w związku z art. 43 (g) wytycznych zabezpieczenie uzyskiwane przez fundusz typu UCITS powinno być utrzymywane przez depozytariusza tego funduszu w przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia tytułu i gdy dostawca jest także depozytariuszem funduszu UCITS? (pytanie 6l)

  • Czy dozwolone są indeksy finansowe indeksów? (pytanie 7f)

  • Czy bazowe indeksy finansowe tworzące indeksy finansowe, w które inwestują fundusze UCITS, powinny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi indeksów finansowych? (pytanie 7g)

  • Czy w związku z art. 61 wytycznych fundusze UCITS nie powinny inwestować w indeksy finansowe, w przypadku których wycena jest dokonywana przez samego dostawcę takiego indeksu? (pytanie 7h)

Zaktualizowany tekst dokumentu znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.