Skip to main content

Nowy fundusz ETF Source notowany na Xetra

4 grudnia w systemie Xetra na giełdzie we Frankfurcie miało miejsce pierwsze notowanie nowego akcyjnego funduszu ETF wyemitowanego przez irlandzką firmę Source Investment Management Limited (spółka joint venture Goldman Sachs i Morgan Stanley). Dow Jones EURO STOXX 50 Source ETF (jednostki kategorii B) naśladuje zachowanie indeksu Dow Jones EURO STOXX 50 obejmującego 50 największych (pod wzgledem kapitalizacji rynkowej i wartości obrotów) spółek pochodzących z krajów należących do strefy euro. Zyski generowane przez fundusz będą dystrybuowane inwestorom co pół roku. Funudsz wyceniany jest w euro. Stawka opłaty za zarządzanie wynosi 0,15%.

Dow Jones EURO STOXX 50 Source ETF jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego typu UCITS Source Markets plc. Spółka Source uzyskała zgodę irlandzkiego organu nadzoru na jego utworzenie na początku bieżącego roku. Obejmuje on 50 subfunduszy ETF, z których prawie wszystkie (za wyjątkiem jednego) są podmiotami o charakterze akcyjnym. Depozytariuszem Source Markets plc jest Bank of Ireland. W jego ramach w kwietniu 2009 r. na Xetra wprowadzony został ETF oparty na indeksie Dow Jones EURO STOXX 50 Total Return, którego dochody są – w odróżnieniu od nowego funduszu – reinwestowane w indeks.

Ogółem na Deutsche Boerse notowane są obecnie 543 fundusze ETF – najwięcej w Europie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.