Skip to main content

Nowe akcyjne i dłużne fundusze ETF SPDR na SIX Swiss Exchange

29 stycznia 2013 r. na giełdzie w Zurychu zadebiutowało 10 funduszy ETF State Street Global Advisors (SSgA) funkcjonujących pod marką SPDR, które dotychczas znajdowały się w obrocie na innych europejskich parkietach. Sześć spośród nich to fundusze akcyjne, natomiast cztery to fundusze dłużne.

Akcyjne fundusze ETF SPDR wprowadzone na zuryski parkiet to:

 • SPDR S&P UK Dividend Aristocracts UCITS ETF – odwzorowuje wyniki indeksu S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje 30 wyselekcjonowanych spółek brytyjskich (spośród firm wchodzących w skład indeksu S&P Europe Broad Market Index (BMI)) charakteryzujących się najwyższymi współczynnikami stopy dywidendy i które równocześnie w ostatnich 10 latach wypłacały stabilne lub rosnące dywidendy. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,30%. Walutą bazową funduszu jest funt szterling. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i na giełdzie w Londynie (w funtach szterlingach);

 • SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF – replikuje (z zastosowaniem replikacji fizycznej) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, którego portfel obejmuje 40 wyselekcjonowanych spółek ze strefy euro należących do indeksu S&P Europe BMI cechujących się najwyższymi stopami dywidendy i które w ostatnich 10 latach wypłacały stabilne lub rosnące dywidendy. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,30%. Walutą bazową funduszu jest euro. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro), w Londynie (w funtach szterlingach i w euro) oraz w Mediolanie (w euro);

 • SPDR S&P 500 UCITS ETF – odzwierciedla (poprzez replikację fizyczną) stopę zwrotu ważonego kapitalizacją (z uwzględnieni free float`u) indeksu S&P 500 skupiającego akcje 500 największych amerykańskich spółek publicznych z 24 sektorów, którego kapitalizacja odpowiada ok. 75% kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,15%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro), w Londynie (w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich) oraz w Mediolanie (w euro);

 • SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF – naśladuje wyniki inwestycyjne ważonego kapitalizacją (z uwzględnieni free float`u) indeksu S&P MidCap 400, którego portfel obejmuje akcje 400 amerykańskich przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (ich kapitalizacja stanowi ok. 7% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,30%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Londynie (w dolarach amerykańskich);

 • SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF – odwzorowuje (za pomocą replikacji fizycznej) stopę zwrotu indeksu S&P 500 Low Volatility, który został zaprojektowany w taki sposób, aby ilustrować koniunkturę w gronie 100 dużych amerykańskich spółek o najniższej zmienności (mierzonej za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu w ostatnich 252 dniach sesyjnych) spośród firm należących do indeksu S&P 500. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,35%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Londynie (w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich);

 • SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – replikuje (wykorzystując metodę replikacji fizycznej z zastosowaniem optymalizacji) wyniki indeksu Dow Jones Global Select Real Estate Securities, którego portfel składa się z udziałów w funduszach nieruchomości (Real Estate Investment Trusts – REITs) i akcji spółek działających na rynki nieruchomości (Real Estate Operating Companies – REOCs) w skali światowej. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,40%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Londynie (w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich).

 • Dłużne fundusze ETF SPDR, które zadebiutowały na SIX Swiss Exchange, to:

 • SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF – odzwierciedla (przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej próbki) wyniki inwestycyjne indeksu Citi Asian Government Bond Investable Index, który opisuje koniunkturę na rynku denominowanych w lokalnych walutach papierów rządowych wybranych państw azjatyckich (obecnie – Hongkongu, Indonezji, Korei, Malezji, Filipin, Singapuru Tajlandii i Chin (w przypadku tych ostatnich – wyemitowanych offshore)). Jest to indeks ważony kapitalizacją, z maksymalnym udziałem walorów jednego emitenta (kraju) na poziomie 20%; w indeksie mogą znajdować się wyłącznie obligacje o terminie zapadalności powyżej roku. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,50%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Londynie (w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich).

 • SPDR BofA ML Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF – przy pomocy replikacji fizycznej (metoda reprezentatywnej próbki) dąży do jak najwierniejszego odwzorowania stopy zwrotu indeksu BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a, który obejmuje denominowane w dolarach amerykańskich obligacje przedsiębiorstw z siedzibą na rynkach wschodzących wyemitowane publicznie na rynku amerykańskim lub na rynku euroobligacji. W skład indeksu mogą wchodzić jedynie instrumenty o stałym oprocentowaniu, o co najmniej rocznym terminie pozostających do wykupu oraz o minimalnej wartości emisji w wysokości 500 mln USD. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,50%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Londynie (w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich).

 • SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF – naśladuje wyniki Barclays Sterling Corporate Bond Index, którego portfel skupia stałoprocentowe, denominowane w funtach szterlingach i posiadające rating na poziomie inwestycyjnym obligacje przedsiębiorstw (uczestnictwo w indeksie jest zdeterminowane walutą emisji obligacji, a nie siedzibą emitenta). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,20%. Walutą bazową funduszu jest funt szterling. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Londynie (w funtach szterlingach).

 • SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond ilustrującego koniunkturę na rynku krótkoterminowych (o terminie zapadalności od roku do trzech lat (ale nie włączając instrumentów trzyletnich) papierów rządowych wyemitowanych przez kraje wchodzące w skład strefy euro (obecnie obejmuje obligacje z takich krajów jak Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,15%. Walutą bazową funduszu jest euro. Tytuły uczestnictwa funduszu znajdują się także w obrocie na giełdzie we Frankfurcie (pierwsze miejsce notowań – w euro) i w Mediolanie (także w euro).

 • Walutą obrotu wszystkich ww. instrumentów finansowych na parkiecie w Zurychu jest frank szwajcarski. Funkcję market makera pełni Commerzbank.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.