Skip to main content

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyszłych ram funkcjonowania funduszy UCITS w Unii Europejskiej (UCITS V)

26 lipca 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła kolejne dogłębne konsultacje w zakresie zmian regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych typu UCITS w Unii Europejskiej, tj. funduszy podlegających dyrektywie UCITS (Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)). Warto przypomnieć, iż zdecydowana większość funkcjonujących na rynku europejskim funduszy ETF to właśnie fundusze podlegające ww. dyrektywie.

Konsultacje skupiają się na trzech zagadnieniach:

 • funkcjonowaniu funduszy rynku pieniężnego i zasadach ich działania w przyszłości

 • zaangażowaniu branży funduszy inwestycyjnych w pożyczanie papierów wartościowych (securities lending) i transakcje z przyrzeczeniem odkupu (repurchase (repo) transactions)

 • ekspozycji branży funduszy inwestycyjnych na niektóre transakcje pozagiełdowe (OTC), które w przyszłości będą przedmiotem centralnego rozliczania oraz podejścia branży funduszy do odkupień tytułów uczestnictwa przez inwestorów.

 • Konsultacje opierają się i stanowią uzupełnienie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) na temat funduszy ETF oraz dotyczących innych kwestii związanych z działalnością funduszy UCITS – „Guidelines on ETFs and other UCITS issues” (ESMA/2012/474) opublikowanych 25 lipca br. (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj). Konsultacje podnoszą szereg problemów mających na celu utrzymanie zaufania inwestorów do funduszy rynku pieniężnego. Najważniejsze kwestie poruszane w tym zakresie to rola tych funduszy w zarządzaniu płynnością inwestorów, ich zaangażowanie w pożyczanie papierów wartościowych i transakcje repo, a także ich systemowe zaangażowanie w funkcjonowanie całego rynku finansowego. Konsultacjom podlegają również różne metody obliczania NAV w funduszach rynku pieniężnego.

  Ważnym zagadnieniem w tych konsultacjach jest również wykorzystywanie przez zarządzających funduszem UCITS tzw. technik efektywnego zarządzania portfelem (efficient portfolio management – EPM). Stosowanie tych technik jest zjawiskiem powszechnym i w opinii branży funduszy inwestycyjnych są one niezbędnym narzędziem do generowania dodatkowych przychodów dla funduszu i jego uczestników. Techniki EPM obejmują pożyczanie papierów wartościowych oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu, a także zarządzanie zabezpieczeniami, które są uzyskane lub udzielone w celu zabezpieczenia tych transakcji. Dwa opublikowane wcześniej dokumenty (wymienione powyżej wytyczne ESMA oraz dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej w sprawie shadow banking (konsultacje te trwały od 19 marca do 1 czerwca)) podniosły już ogólne zagadnienia, które pojawiają się w tym kontekście, dlatego tez obecne konsultacje mają za zadanie pogłębienie wglądu Komisji w potencjalne systemowe i inwestorskie implikacje spowodowane wykorzystywaniem przez fundusze technik EPM.

  Konsultacje mają wreszcie stawić czoła długoterminowemu wyzwaniu, które pojawia się w obszarze funduszy inwestycyjnych: jak stworzyć europejską kulturę inwestycyjną, w której inwestorzy detaliczni kierują się długoterminowymi i strategicznymi celami przy wyborze dostawców funduszy i produktów ściśle dopasowanych do ich potrzeb. Dotyczą one również określenia sposobu na włączenie funduszy UCITS do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze społecznym.

  Konsultacje trwają do 18 października 2012 r.

  Tekst dokumentu konsultacyjnego (“Consultation Document – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) – Product Rules, Liquidity Management, Depositary, Money Market Funds, Long-term Investments”) znajduje się poniżej.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.