Skip to main content

ESMA zaktualizowała pytania i odpowiedzi związane z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF

9 stycznia 2015 r. ESMA opublikowała po raz piąty dokument „Questions and Answers. ESMA`s guidelines on ETFs and other UCITS issues” (2015/12). Zawiera on pytania i odpowiedzi w związku z wątpliwościami odnośnie praktycznego stosowania wytycznych dotyczących funduszy ETF (więcej informacji na temat tego dokumentu i jego poprzednich aktualizacji) można znaleźć tutaj ).

W opublikowanym wczoraj dokumencie pojawiły się dwa nowe pytania i odpowiedzi. Pierwsze dotyczyło finansowych instrumentów pochodnych (pytanie 5f) i było związane z art. 39 wytycznych („Jeżeli kontrahent ma prawo podejmować decyzje w odniesieniu do składu portfela inwestycyjnego UCITS lub zarządzania nim, lub w odniesieniu do instrumentu bazowego dla finansowych instrumentów pochodnych, umowę pomiędzy UCITS a kontrahentem należy uważać za ustalenia w zakresie delegowania zarządzania inwestycjami i umowa ta powinna być zgodna z wymogami UCITS dotyczącymi delegowania”). Pytanie dotyczyło tego, czy kontrahent w transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi powinien być uznawany za mającego swobodę w określaniu składu aktywów bazowych tego instrumentu pochodnego w tego rodzaju umowie. Drugie pytanie związane było z zarządzaniem zabezpieczeniem (pytanie 6n) i dotyczyło sytuacji, w której fundusz UCITS reinwestuje zabezpieczenie gotówkowe w krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego zgodnie z art. 43 pkt. j wytycznych. Wątpliwość dotyczyła tego, czy te krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego powinny być zgodne z wymogami art. 50(e)(iv) Dyrektywy UCITS (czyli czy te fundusze nie powinny inwestować więcej niż 10% swoich łącznych aktywów w tytuły uczestnictwa innych funduszy rynku pieniężnego).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.