Skip to main content

Stan obecny

Obecnie na GPW w Warszawie jest notowanych 11 funduszy ETF – od 31 maja 2011 r. tytuły uczestnictwa funduszy Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist iAmundi DAX III UCITS ETF Acc, od 7 stycznia 2019 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20TR, od 5 września 2019 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF mWIG40TR, od 27 listopada 2019 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20short, od 25 lutego 2020 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20lev, od 8 lutego 2021 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged, od 15 marca 2021 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged, od 14 grudnia 2021 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF sWIG80TR, od 17 stycznia 2022 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF TBSP, a od 29 grudnia 2023 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF Obligacji 6M (od 7 czerwca 2021 r. do 28 grudnia 2023 r. – Beta ETF WIGtech).

Indywidualni inwestorzy mogą inwestować w exchange-traded funds na rynku krajowym także w sposób pośredni (poprzez krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz instrumenty strukturyzowane) oraz w sposób bezpośredni (inwestując w ETF-y na giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty).

Według informacji z półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych krajowych (zarejestrowanych w Polsce) funduszy inwestycyjnych, cokwartalnych sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych emitujących publiczne certyfikaty inwestycyjne oraz comiesięcznych informacji o składzie portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych publikowanych przez niektóre TFI, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znajdują się w portfelach ponad 100 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez kilkadziesiąt TFI. Według danych firmy Analizy Online w końcu 2022 r. w portfelach około 250 krajowych funduszy inwestycyjnych obecne były tytuły uczestnictwa ETF-ów i instrumenty typu ETC o wartości 5,6 mld zł. Najpopularniejszymi ETF-ami były: iShares Core S&P 500 ETF (1,17 mld zł), iShares Core MSCI World ETF (350 mln zł), Xtrackers MSCI EMU ETF (279 mln zł), Invesco MSCI USA ETF (181 mln zł) i iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF (159 mln zł).

Część krajowych funduszy inwestycyjnych również posiada ekspozycję na rynek ETF, ale w sposób pośredni – w ich aktywach można znaleźć tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, w portfelach których obecne są także ETF-y.

Zarówno w przypadku krajowych funduszy inwestycyjnych, jak i zagranicznych funduszy oferowanych w Polsce (tych notyfikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i tych dostępnych poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), obecność w ich portfelach ETF jest związana przede wszystkim ze strategią inwestycyjną ukierunkowaną na rynki akcji (zarówno rozwinięte, jak i emerging markets) oraz na rynki towarowe.

Bezpośrednie inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy ETF na zagranicznych parkietach udostępnia część krajowych instytucji finansowych.