Skip to main content

Świętujemy 10 lat serwisu etf.com.pl

10 lat temu został uruchomiony serwis ETF.com.pl – pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce serwis o ETF-ach i funduszach indeksowych.

ETF.com.pl to pierwszy i jak dotychczas jedyny tego typu serwis (tj. poświęconego wyłącznie różnorodnym aspektom związanym z pasywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym – zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej) w polskim internecie. Warto przy tej okazji zobaczyć, jak zmieniło się otoczenie w jakim przyszło nam funkcjonować – jest ono bowiem zupełnie inne niż jesienią 2009 roku.

Przed dziesięciu laty polski rynek pasywnie zarządzanych produktów praktycznie nie funkcjonował. Żadne towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie oferowało wówczas funduszu indeksowego, zaś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie próżno było szukać funduszy typu ETF. Co więcej – także żadna z międzynarodowych firm zarządzających aktywami nie miała w swojej ofercie funduszu ETF posiadającego ekspozycje wyłącznie na polski rynek akcji. Wiele do życzenia pozostawiało również otoczenie prawne. Co prawda od 2004 r. ustawa o funduszach inwestycyjnych umożliwiała tworzenie tzw. funduszy portfelowych, które były wzorowane na funduszach ETF, ale żadne z TFI (mimo wstępnych przymiarek kilku instytucji) nie zdecydowało się od tego czasu na utworzenie tego rodzaju funduszu. Istniały również poważne przeszkody prawne dotyczące możliwości notowania tytułów uczestnictwa zagranicznych ETF-ów na warszawskim parkiecie. Dopiero ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, która wskutek skierowania jej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego weszła w życie dopiero 21 października 2009 r., zmieniła m.in. art. 19 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dzięki czemu papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania wpisane do rejestru funduszy zagranicznych (w tym także fundusze o charakterze otwartym) mogły być przedmiotem obrotu zorganizowanego oraz mogły być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Kilka miesięcy później, w lutym 2010 r. spółka Lyxor Asset Management należąca do grupy Societe Generale utworzyła w ramach funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg subfundusz Lyxor ETF WIG20, który w czerwcu został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez KNF, a 22 września 2010 r. jego tytuły uczestnictwa zadebiutowały na GPW w Warszawie (w końcu maja 2011 r. do obrotu na warszawskiej giełdzie wprowadzone zostały tytuły uczestnictwa dwóch kolejnych funduszy ETF – Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX). Nie był to jednak pierwszy ETF inwestujący wyłącznie w akcje polskich spółek – w końcu listopada 2009 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie walorów funduszu Market Vectors Poland zarządzanego przez amerykańską spółkę Van Eck Global (został on zlikwidowany wiosną tego roku). Również pierwsze fundusze indeksowe (po kilkuletniej przerwie) pojawiły się na polskim rynku dopiero kilka miesięcy po uruchomieniu serwisu etf.com.pl – na przełomie maja i czerwca 2010 r. Quercus TFI i Ipopema TFI zaoferowały inwestorom fundusze Quercus short, Quercus lev i Imppema m-Indeks FIO.

Całkowicie inaczej niż obecnie wyglądał również europejski i światowy rynek funduszy ETF. Według danych Barclays Global Investors, we wrześniu 2009 r. w Europie funkcjonowały jedynie 783 ETF-y, których łączne aktywa wynosiły 204,2 mld USD. Instrumenty te były notowane na 18 giełdach w 17 państwach i znajdowały się w ofercie 32 instytucji finansowych. Ponadto na europejskim rynku było obecnych 148 instrumentów typu ETP (exchange-traded product) notowanych na 6 parkietach o aktywach sięgających 16,35 mld USD. Na całym świecie aktywa zgromadzone w 1819 ETF-ach warte były 933,5 mld USD. Instrumenty te znajdowały się w obrocie na 40 giełdach i były zarządzane przez 96 dostawców (providers). Ponadto w skali globalnej funkcjonowało 568 instrumentów typu ETP o łącznych aktywach w wysokości 105,9 mld USD.

W ciągu minionych 10 lat zarówno polski, jak i europejski oraz światowy rynek funduszy ETF oraz funduszy indeksowych zmieniły się nie do poznania. W przypadku naszego rynku dotyczy to w szczególności funduszy indeksowych – na koniec sierpnia 2019 r. funkcjonowały 22 fundusze tego typu zarządzane przez 8 TFI o aktywach netto sięgających 1,54 mld zł. Liczba funduszy ETF notowanych na warszawskim parkiecie wzrosła w tym okresie nieznacznie – jest ich obecnie pięć (zarządzanych przez Lyxor Asset Management i AgioFunds TFI), z czego trzy oferują ekspozycję na polski rynek akcji. Dwa uruchomione dotychczas w tym roku ETF-y – Beta ETF WIG20TR PFIZ i Beta ETF mWIG40TR PFIZ – zostały utworzone jako fundusze portfelowe, po blisko 15 latach od wejścia w życie ustawy która stworzyła taką możliwość. Ponadto na zagranicznych giełdach – zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie – można handlować trzema ETF-ami zarządzanymi przez BlackRock i Expat Capital odwzorowującymi indeksy polskiego rynku akcji. Niestety nie doczekaliśmy się w tym okresie istotnych zmian prawnych, które umożliwiłyby szybszy rozwój tego segmentu polskiego rynku finansowego. Pewne zmiany w regulacjach dotyczących ETF-ów wprowadziła GPW w Warszawie, natomiast w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w rozdziale II Działu VII dotyczącym funduszy portfelowych nie zaszły żadne istotne zmiany. Pewną nadzieję na zmianę tego stanu daje Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego, w której projekcie zapisano m.in., iż do końca 2020 r. Ministerstwo Finansów we współpracy z KNF określi nowe krajowe regulacje m.in. dla funduszy ETF (które jak można z tekstu tego dokumentu domniemywać mogłyby być podstawą wprowadzenia na polski rynek ETF-ów w formie funduszy otwartych – tak jak działają one na całym świecie).

W znaczącym stopniu zmienił się przez ostatnie 10 lat również europejski i globalny rynek ETF-ów i instrumentów typu ETP. Według najnowszych danych ETFGI z końca sierpnia 2019 r. na Starym Kontynencie na 30 giełdach w 25 państwach notowanych było 2351 funduszy ETF i instrumentów typu ETP (oferowanych przez 68 podmiotów), w tym 1745 ETF-ów. Łączne aktywa funduszy ETF wynosiły 834 mld USD, a wraz z instrumentami typu ETP było to 890,2 mld USD. W skali globalnej funkcjonują 6802 fundusze ETF oraz 1114 instrumentów typu ETP. W sumie znajdują się one w obrocie na 72 giełdach w 58 krajach, są oferowane przez 423 instytucje finansowe, a całkowite aktywa sięgają aż 5647 mld USD (w tym 5481 mld USD to aktywa ETF-ów).

Przez minione 10 lat staraliśmy się jak najbardziej rzetelnie, wiarygodnie, wyczerpująco i precyzyjne opisywać i analizować wszystko to naszym zdaniem było istotne w i dla rozwoju pasywnego inwestowania – przede wszystkim w Polsce, ale często także na świecie (zwłaszcza w USA i w Europie). Nie skupialiśmy się zatem wyłącznie na funduszach ETF, funduszach indeksowych, czy instrumentach typu ETP. Wiele miejsca poświęciliśmy takim zagadnieniom/zjawiskom jak koszty inwestowania w ww. instrumenty finansowe (zwłaszcza w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi), indeksy rynku finansowego i dostawcy indeksów, czy też ukryte indeksowanie (closet indexing). Były to zarówno krótkie, syntetyczne informacje odnoszące się do ww. kwestii, jak też bardziej rozbudowane opracowania i analizy, a także artykuły o charakterze naukowym. W sumie w tym okresie ukazało się blisko 650 informacji z rynku polskiego, prawie 740 odnoszących się do rynku europejskiego, niemal 750 dotyczących innych rynków na świecie (w szczególności rynku amerykańskiego) i rynku globalnego oraz ponad 180 analiz, artykułów naukowych i komentarzy. Ponadto opublikowaliśmy ponad 160 zapowiedzi wydarzeń dotyczących funduszy ETF i funduszy indeksowych (głównie konferencji, warsztatów i szkoleń oraz rewizji i korekt indeksów) oraz przeprowadziliśmy 104 sondy wśród użytkowników serwisu. Od prawie 3 lat na stronie ETF.com.pl. pojawiają się „Wykresy miesiąca” przedstawiające grafiki opisujące najciekawsze naszym zdaniem tendencje na rynku pasywnego inwestowania w kraju i za granicą. Prawie 9 lat temu utworzyliśmy także stronę ETF.com.pl na Facebooku, na której prezentujemy m.in. doniesienia medialne dotyczące interesujących nas zagadnień oraz prezentujemy wyniki sond. Wielokrotnie pojawialiśmy się także w innych mediach (internecie, prasie i telewizji) prezentując głównie nasze opinie na temat różnych aspektów rozwoju pasywnego inwestowania w Polsce.

Wierzymy, że te i inne aktywności spełniły swoje zadania – zarówno w zakresie bieżącego informowania o istotnych wydarzeniach w tym segmencie rynku finansowego, jak i edukowania na temat funkcjonowania pasywnie zarządzanych instrumentów finansowych, podmiotów je oferujących jak i rynków na których są notowane. Możemy zapewnić, iż dokładaliśmy wszelkich możliwych starań, aby dostarczać Państwu najwyższej jakości, aktualne informacje i wiedzę, choć z pewnością nie ustrzegliśmy się także pewnych błędów i niedociągnięć – za wszystkie przepraszamy.

Rozpoczynając drugą dekadę funkcjonowania serwisu ETF.com.pl mamy nadzieję, iż będą Państwo wciąż nas odwiedzać szukając zarówno informacji jak i wiedzy na temat funduszy ETF, funduszy indeksowych oraz innych aspektów funkcjonowania tego rynku. Gwarantujemy, że – tak jak dotychczas – będziemy stawiać przede wszystkim na rzetelność i wiarygodność przekazywanych informacji i analiz. Jesteśmy przekonani, że misja którą – jako pierwsi w Polsce (i prawdopodobnie pierwsi w Europie Centralnej) – rozpoczęliśmy przed 10 laty powinna być kontynuowana. Wiele wskazuje bowiem na to, że światowy i europejski rynek pasywnych produktów finansowych, choć niektórzy (często nie bez własnego w tym interesu) obserwując jego bardzo dynamiczny rozwój w ostatnich latach wieszczą rychłe pękniecie tej bańki spekulacyjnej, będzie się nadal umacniał (co oczywiście nie wyklucza korekt w jego rozwoju). Przede wszystkim jednak wydaje się, że najbliższe lata okażą się przełomowe dla rynku polskiego – i to zarówno w segmencie funduszy ETF, jak i funduszy indeksowych (a być może także instrumentów typu ETP). Obserwowanie, komentowanie i analizowanie tych zmian powinno być zatem jeszcze bardziej fascynujące niż do tej pory – wierzymy że będą Państwo razem z nami.

Tomasz Miziołek

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.