Skip to main content

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Książka „Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących” ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 roku.

Jej przedmiotem jest pasywne zarządzanie portfelem inwestycji finansowych rozumiane jako taki sposób konstruowania i zarządzania portfelem inwestycyjnym, który ma na celu jak najdokładniejsze odwzorowywanie wyniku określonego indeksu rynku finansowego. Obejmuje ona wszechstronną charakterystykę instytucji finansowych realizujących tę ideę w praktyce – indeksowych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF – i tytułów uczestnictwa emitowanych przez te podmioty (w przypadku funduszy ETF są one przedmiotem obrotu głównie na giełdach papierów wartościowych). Zaprezentowane zostały podstawowe zasady działalności tych podmiotów na rynku finansowym, metody jakimi się posługują w celu replikacji indeksów finansowych (replikacja fizyczna i replikacja syntetyczna) oraz konsekwencje, jakie ten sposób zarzadzania portfelem, niesie w kontekście podstawowych charakterystyk inwestycyjnych – płynności, kosztów, transparentności oraz dywersyfikacji portfela. Ponadto przedstawiona została zarówno geneza jak i ewolucja funduszy indeksowych oraz funduszy ETF na świecie, a także rozwój tych instytucji na polskim rynku finansowym. W związku z powyższym omówione zostały najważniejsze regulacje prawne wyznaczające reguły ich funkcjonowania (w szczególności na rynku finansowym Unii Europejskiej) – zwłaszcza zaś Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dyrektywa UCITS IV) oraz Wytyczne ESMA z 18 grudnia 2012 r. dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS.

Realizowanie w praktyce idei pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym przez fundusze indeksowe (od połowy lat 70.) i fundusze ETF (od początku lat 90.) nie byłoby możliwe bez wcześniejszych osiągnięć teoretycznych w dziedzinie rynku kapitałowego. W książce opisane zostały zatem wybrane, najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące portfela inwestycyjnego (w tym m.in. teoria średniej i wariancji portfela Markowitz`a i twierdzenie o separacji Tobina), modeli rynku kapitałowego (zarówno jednowskaźnikowy model Sharpe`a, jak i model wyceny aktywów kapitałowych CAPM (model Sharpe`a-Lintnera-Mossina)), teorii procesu błądzenia losowego oraz hipotezy rynku efektywnego. W przypadku tej ostatniej zwrócono szczególną uwagę na silną formę efektywności informacyjnej rynku finansowego. Książka opisuje wiele przeprowadzonych dotychczas badań testujących tę formę efektywności, których wyniki w większości przypadków przekonują o celowości stosowania pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Charakterystyka instytucji wspólnego inwestowania, których portfele inwestycyjne są zarządzane w sposób pasywny nie byłaby kompletna bez analizy indeksów rynku finansowego przez te podmioty odwzorowywanych. Dlatego też w książce znalazła się również wszechstronna prezentacja wszystkich najważniejszych kategorii indeksów wykorzystywanych przez fundusze indeksowe i fundusze ETF – przede wszystkim indeksów akcyjnych, indeksów instrumentów o stałym dochodzie, indeksów towarowych, indeksów innych segmentów rynku finansowego, a także indeksów strategii (między innymi indeksów lewarowanych i odwrotnych). Prezentuje ona także metody selekcji uczestników indeksów oraz metodologię ich obliczania (w tym różne podejścia do ważenia składników indeksów i uwzględniania w nich dochodów z akcji – np. dywidend); wskazuje również na konsekwencje wybranych aspektów konstruowania indeksów z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Uzupełnieniem powyższych zagadnień jest charakterystyka najważniejszych funkcji pełnionych przez indeksy na współczesnym rynku finansowym oraz wybranych cech dynamicznie rozwijającej się branży indeksowej.

Główny cel książki – zbadanie efektywności zarządzania portfelami inwestycyjnymi akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących posiadających ekspozycję na jeden kraj – został zrealizowany w ostatnim rozdziale. Badanie to zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu zarówno miar finansowych (m.in. błędu odwzorowania i różnicy odwzorowania), w tym także zaproponowanych przez autora, jak też miar statystycznych adekwatnych do specyfiki instytucji finansowych prezentowanych w książce. Objęło ono 18 akcyjnych funduszy ETF z ekspozycją na rynki Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Egiptu, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, Peru, Filipin, Rosji, Republiki Południowej Afryki, Tajwanu, Tajlandii i Turcji (notowanych głównie na NYSE Arca) oraz fundusz Lyxor ETF WIG20 znajdujący się w obrocie na GPW w Warszawie.

Spis treści książki znajduje się w poniższym pliku.

Pasywne zarządzanie_Miziołek-spis treści.pdf

Z fragmentem książki można zapoznać się w poniższym pliku.

pasywne-zarzadzanie-portfelem-inwestycyjnym-indeksowe-fundusze-inwesty-demo.pdf

Książka jest dostępna także jako ebook na platformie Virtualo.pl, na innych wybranych platformach tego typu oraz w formule online w czytelni PWN ibuk.pl.

Poniżej recenzja książki zamieszczona w „Miesięczniku Kapitałowym” (numer listopad-grudzień 2013).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.