Skip to main content

Wzrósł udział pasywnie zarządzanych funduszy w akcjonariacie spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500

Amerykański „The Wall Street Journal” (WSJ) opublikował w poniedziałek wyniki analizy dotyczącej udziału w akcjonariacie spółek należących do indeksu S&P 500 w roku 2005 i 2016 zarówno aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF, jak też pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych (funduszy indeksowych) oraz funduszy ETF. Analiza ta została przygotowana we współpracy z firmą Morningstar. W pierwszej kolejności sporządzono listę wszystkich amerykańskich tradycyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych (mutual funds) i ETF-ów, które mogą inwestować w akcje spółek z indeksu S&P 500 oraz których inwestycje były monitorowane przez Morningstar począwszy od 2005 roku do chwili obecnej. Morningstar dokonał przyporządkowania zarówno tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, jak też funduszy ETF do jednej z dwóch kategorii: aktywnie zarządzanych lub pasywnie zarządzanych. Wykorzystując te dane analitycy WSJ prześledzili skład portfeli tych funduszy na koniec każdego roku w okresie 2005-2015 oraz na koniec czerwca 2016 r. Następnie, korzystając z danych pochodzących z serwisu S&P Global Market Intelligence’s Xpressfeed, określili które przedsiębiorstwa i które kategorie akcji tych przedsiębiorstw znajdowały się w portfelu indeksu S&P 500 na koniec tych samych ww. okresów. Lista ta została wykorzystana do zidentyfikowania udziałów tradycyjnych funduszy i funduszy ETF w akcjonariacie spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500. Na zakończenie analitycy WSJ obliczyli, jaki procent łącznej kapitalizacji indeksu S&P 500 i jaki procent akcjonariatu każdej spółki znajdował się w posiadaniu aktywnie zarządzanych podmiotów i pasywnie zarządzanych podmiotów. Należy zaznaczyć, iż przeprowadzona analiza odzwierciedla wyłącznie udział w akcjonariacie spółek z indeksu S&P 500 amerykańskich tradycyjnych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF monitorowanych przez spółkę Morningstar – nie obejmuje funduszy posiadających siedzibę za granicą, oddzielnie zarządzanych rachunków lub innych typów aktywnie bądź pasywnie zarządzanych strategii inwestycyjnych realizowanych przez licznych inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów.

Wyniki analizy wskazują, że w latach 2005-2016 pasywnie zarządzane fundusze bardziej niż podwoiły swój udział w akcjonariacie spółek należących do indeksu S&P 500 – w 2005 r. wynosił on zaledwie 4,6%, podczas gdy w połowie 2016 r. sięgał już 11,6% (por. poniższy wykres). Udział tych podmiotów w akcjonariacie analizowanych spółek sukcesywnie wzrastał w minionej dekadzie, natomiast udział aktywnie zarządzanych funduszy utrzymywał się na niemal niezmienionym poziomie (w 2005 r. wynosił 16,7%, a w połowie tego roku 17,2%) (por. wykres).

Analizując poszczególne spółki warto zauważyć, iż w przypadku firm, które były obecne w indeksie zarówno w 2005 r. jak i 2016 r., udział pasywnie zarządzanych funduszy i ETF-ów w ich akcjonariacie wzrósł – czasami był to nawet wzrost o kilkanaście punktów procentowych. Co więcej – w akcjonariacie niektórych spółek udział pasywnie zarządzanych podmiotów jest obecnie większy niż aktywnie zarządzanych podmiotów. Na poniższym wykresie przedstawione zostały firmy, w akcjonariacie których fundusze indeksowe i pasywnie zarządzane fundusze ETF posiadają największy udział. Czołowe pozycje w tym zestawieniu (z udziałem wynoszącym ponad 20 proc.) zajmują firmy: Apartment Investment & Management, Prologis, Equity Residential, Leggett & Platt, Pinnacle West Capital, Simon Property Group i Newmont Mining. Wśród innych, bardziej znanych amerykańskich firm warto wskazać Mattell, NettApp (ponad 15%), Harley-Davidson, Alcoa, Electronic Arts, Whirlpool, Goodyear, Xerox, Hasbro, Tiffany, International Paper, Kimberly-Clark, McDonalds, Caterpillar, Chevron, 3M, Monsanto, Intel, ConocoPhillips, Colgate-Palmolive, Cisco-Systems, Johnson & Johnson, PepsiCo, Exxon Mobil, Nike, S&P Global, Microsoft, HP, Procter & Gamble, Pfizer, Starbucks, eBay, Apple, Boeing, Lockheed Martin, Verizon Communications, Home Depot, Coca-Cola, AT&T, Ford Motor, Prudential Financial, Yahoo, JP Morgan Chase, Corning, Goldman Sachs Group, Marriott International, State Street i Citigroup (wszystkie powyżej 10%). Najmniejszy udział w akcjonariacie (poniżej 7%) pasywnie zarządzane podmioty posiadają w spółkach WalMart Stores (zdecydowanie najmniejszy udział – nieco ponad 5%) i Kraft Heinz.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.