Skip to main content

US One wprowadził na rynek fundusz funduszy ETF

11 maja pochodząca z Nevady spółka US One wprowadziła na rynek swój pierwszy fundusz ETF – One Fund – adresowany przede wszystkim do inwestorów szukających efektywnych podatkowo, niskokosztowych funduszy ETF z ekspozycją na globalny rynek akcji. Fundusz ten zamierza inwestować głównie w tytuły uczestnictwa innych funduszy ETF (minimum 80% aktywów) lokujących kapitał w akcje spółek pochodzących z różnorodnych sektorów gospodarki, zarówno z rynków rozwiniętych, jak i z rynków wschodzących. Jednak zarówno deklarowany w karcie funduszu skład portfela (ok. 50% kapitału będzie inwestowane w fundusz Vanguard MSCI US Prime Market 750, po ok. 20% w fundusze Vanguard MSCI US Small Cap 1750 oraz Vanguard MSCI EAFE, zas po ok. 5% w fundusze Vanguard MSCI Emerging Markets i iShares MSCI EAFE Small Cap), jak też deklarowana ekspozycja geograficzna (ok. 70% – Stany Zjednoczone, ok. 16% Europa, ok. 12% Azja i ok. 2% pozostałe regiony świata) oraz stosowany benchmark (indeks S&P500) wskazują, iż będzie się on koncentrował głównie na rynku Stanów Zjednoczonych.

Całkowite koszty funduszu wynoszą 0,51% , w tym opłata za zarządzanie wynosi 0,35%, a 0,16% stanowią koszty nabywania tytułów uczestnictwa innych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.