Skip to main content

Udany rok dla kanadyjskiego rynku ETF-ów

The Investment Funds Institute of Canada (IFIC) reprezentujący interesy branży funduszy inwestycyjnych w Kanadzie i zrzeszający ponad 150 podmiotów (w tym firmy zarządzające funduszami, dystrybutorów funduszy i inne podmioty z tego sektora) opublikował raport ilustrujący rozwój tamtejszego rynku funduszy inwestycyjnych (w tym także ETF-ów) w 2018 roku.

Według przedstawionych w nim informacji w końcu ubiegłego roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w Kanadzie wyniosła 1,58 bln USD i była o 54 mld USD (3,7%) niższa niż rok wcześniej. Spadek ten był wynikiem zmniejszenia się wartości instrumentów finansowych w ich portfelach (głównie akcji), gdyż napływ netto kapitału w 2018 r. do kanadyjskich funduszy okazał się dodatni (20,6 mld USD). Za zdecydowaną większość aktywów tego rynku odpowiadają tradycyjne fundusze otwarte (mutual funds), w których zgromadzono 1,42 bln USD, czyli 90,1% aktywów ogółem. Fundusze takie oferuje w Kanadzie 106 podmiotów – mimo rozpoczęcia działalności przez pięć nowych firm, na skutek konsolidacji, ich liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 2. Ogółem w końcu minionego roku na kanadyjskim rynku funkcjonowały 3454 fundusze – o 166 więcej niż w końcu 2017 r.

Rynek funduszy ETF w Kanadzie stanowi około 10% tamtejszego rynku funduszy inwestycyjnych – na koniec 2018 r. ich aktywa wynosiły 156,7 mld USD (9,9% aktywów ogółem). Warto jednak podkreślić, iż w minionych 12 miesiącach, mimo niesprzyjającej koniunktury na rynkach finansowych (zwłaszcza na rynku akcji), aktywa kanadyjskich ETF-ów zwiększyły się o 9,6 mld USD (6,5%). Na koniec 2018 roku instrumenty te oferowały 33 firmy – w ciągu minionych trzech lat ich liczba zwiększyła się ponad dwukrotnie (por. wykres). Większość z nich posiada w ofercie zarówno tradycyjne fundusze, jak i ETF-y. Spośród 20 największych kanadyjskich spółek zarządzających funduszami, już 13 oferuje również ETF-y. Liczba funduszy ETF w Kanadzie w ubiegłym roku wzrosła (netto) o 106 do 660 (por. wykres). Około połowa kanadyjskich ETF-ów została uruchomiona w ostatnich pięciu latach. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego i innych międzynarodowych jurysdykcji, ponad połowa z nowych ETF-ów aktywnie zarządza portfelem, bądź oferuje strategię smart (strategic) beta, nie realizuje zaś typowo pasywnego zarządzania.

W strukturze kanadyjskiego rynku ETF-ów (biorąc pod uwagę wartość aktywów) dominują fundusze akcyjne (62% aktywów) i dłużne (33%). Te ostatnie zwiększyły dwukrotnie swój udział w rynku w ostatniej dekadzie. Wzrostowi wartości ich aktywów towarzyszył znaczny przyrost liczby tego typu produktów. Przed 2009 rokiem w Kanadzie funkcjonowało mniej niż 10 dłużnych ETF-ów, obecnie stanowią one (pod względem liczebności) ¼ spośród wszystkich 660 ETF-ów. Udziały pozostałych typów funduszy są znikome – zrównoważone i specjalistyczne ETF-y stanowią 2% rynku, a ETF-y rynku pieniężnego jedynie 1%. Choć zrównoważone ETF-y stanowią margines rynku, część dostawców tych instrumentów wprowadziła do oferty w 2018 r. fundusze funduszy ETF.

ETF-y okazały się w 2018 roku zdecydowanie bardziej popularne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne – napływ netto kapitału do tych pierwszych wyniósł 20,5 bln USD, co stanowiło aż 99,5% całkowitej sprzedaży netto funduszy w Kanadzie w minionym roku. Do tradycyjnych funduszy napłynęło netto jedynie 109 mln USD (0,5% napływu netto ogółem). Mimo tak znaczącego napływu netto kapitału do ETF-ów, nie był to wynik rekordowy – w 2017 r. sięgnął on bowiem aż 25,8 mld USD. Należy jednak podkreślić, iż rok 2018 był pierwszym w tej dekadzie (i trzecim w ogóle – poprzednio zdarzyło się to w 2008 i 2009 roku), kiedy sprzedaż netto ETF-ów była większa niż sprzedaż netto tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Wzrost aktywów ETF-ów o 9,6 mld USD był niższy niż w czterech poprzednich latach (w 2014 r. wyniósł 13,7 mld USD, w 2015 r. 12,8 mld USD, w 2016 r. 24,1 mld USD, a w 2017 r. aż 33,5 mld USD), co było rezultatem negatywnego efektu rynkowego (market effect), tj. spadku wartości papierów wartościowych w ich portfelach. W ostatnich 10 latach taka sytuacja zdarzyła się tylko dwukrotnie (w 2011 i 2015 roku), ale wówczas jego skala była znacznie mniejsza niż obecnie. W porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, wzrost aktywów kanadyjskich ETF-ów jest bardziej uzależniony od sprzedaży netto niż od efektu rynkowego, z uwagi na relatywnie mniejszą bazę aktywów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.