Skip to main content

UBS wprowadził na NYSE Arca dwa lewarowane ETN-y powiązane z indeksami amerykańskich spółek dywidendowych

23 maja 2012 r. na NYSE Arca zadebiutowały dwa nowe instrumenty dłużne typu ETN (exchange-traded note) wyemitowane przez UBS. Są to kolejne produkty typu ETN uruchomione pod marką ETRACS (Exchange TRaded ACcess Securities).

Tym razem do obrotu giełdowego weszły ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN oraz ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN. Oba instrumenty finansowe są produktami lewarowanymi zapewniającymi dwukrotną dźwignię w ujęciu miesięcznym (co odróżnia je od innych podobnych produktów, które zazwyczaj oferują dźwignię w skali dziennej) na indeksy (odpowiednio) Dow Jones U.S. Select Dividend Index oraz S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Są to obecnie jedyne ETPs (exchange-traded products) z lewarowaną ekspozycją na te indeksy. Dodatkową korzyścią wynikającą z inwestycji w ww. ETN-y jest możliwość uzyskania co miesiąc kuponów (o zmiennej wartości) powiązanych z dwukrotnością wartości dywidend wypłacanych przez spółki uczestniczące w tych indeksach.

Dow Jones U.S. Select Dividend Index odwzorowywany przez ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN to indeks obejmujące czołowe amerykańskie spółki wyselekcjonowane na podstawie ich stopy dywidendy (ich wyboru dokonuje się co roku) oraz w oparciu o inne dodatkowe kryteria (spółka nie może mieć ujemnej stopy historycznej, pięcioletniej stopy wzrostu wskaźnika dywidendy na akcję (dividend-per-share), musi mieć stosunek średniej dywidendy do wskaźnika zysku na akcję (earnings-per-share) w okresie pięciu lat niższy lub równy 60%, musi wypłacać dywidendy w każdym z ostatnich pięciu lat, a jej średnia wartość dziennego obrotu na giełdzie w minionych trzech miesiącach nie może być niższa niż 200 tys. akcji). Spółki znajdujące się w indeksie są ważone na podstawie rocznej dywidendy wypłacanej przez poszczególne podmioty, przy czym waga pojedynczej firmy w indeksie nie może przekraczać 10 procent. Indeks ma charakter cenowy – reinwestycja dywidend nie jest uwzględniana w indeksie, a wszystkie wypłaty gotówkowe dokonywane przez uczestników indeksu (po potrąceniu podatku od dywidend) są wypłacane w postaci comiesięcznych kuponów. W dniu 30 kwietnia największe udziały w portfelu indeksu posiadały spółki: Lorillard (3,94%), Lockheed Martin (2,89%), Chevron (2,06%), Kimberly-Clark (1,92%) i CenturyLink (1,91%). Roczne koszty replikowania indeksu (annual tracking rate) przez ETN wynoszą 0,35%.

S&P High Yield Dividend Aristocrats Index stanowiący podstawę ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN jest ważony roczną stopą dywidendy uczestników, przy czym wielkość tych wag jest modyfikowana co kwartał, zaś skład uczestników indeksu jest aktualizowany raz w roku, w grudniu. Metodologia obliczania indeksu uwzględnia kryteria dotyczące minimalnej kapitalizacji rynkowej i płynności, a także zakłada istnienie stref buforowych, których zadaniem jest ograniczanie obrotu podczas okresowych równoważeń portfela. Udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczony do 4%. Podobnie jak opisany powyżej indeks także i ten jest indeksem cenowym – reinwestycja dywidend nie jest uwzględniana w indeksie, a wszystkie wypłaty gotówkowe dokonywane przez uczestników indeksu (po potrąceniu podatku od dywidend) są wypłacane w postaci comiesięcznych kuponów. W dniu 30 kwietnia największe udziały w portfelu indeksu posiadały spółki: Pitney Bowes (3,72%), AT&T (3,52%), HCP (3,02%) i Old Republic International (2,88%). Roczne koszty replikowania indeksu przez ETN wynoszą 0,30%.

Termin zapadalności obu instrumentów przypada na maj 2042 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.