Skip to main content

Trzy odwrotne fundusze ETF z ekspozycją na amerykańskie papiery dłużne w ofercie Direxion

23 marca 2011 r. amerykański provider funduszy ETF (głównie o charakterze alternatywnym) wprowadził do swojej oferty trzy odwrotne fundusze ETF nie wykorzystujące dźwigni (single inverse ETFs). Dzienna stopa zwrotu jaką generują te instrumenty finansowe powinna być zatem identyczna lecz o znaku przeciwnym do stopy zwrotu indeksu bazowego.

Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x Shares zachowuje się przeciwnie do indeksu Barclays Capital U.S. Aggregate Bond. Jest to indeks szerokiego rynku obejmujący różnego rodzaju amerykańskie papiery dłużne – m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje korporacyjne, Mortgage Backed Securities, Asset Backed Securities i Commercial Mortgage Backed Securities (w końcu marca 32,9% portfela indeksu stanowiły papiery skarbowe, 12,0% papiery powiązane z rządem, 19,4% papiery korporacyjne oraz 35,7% papiery związane z sekurytyzacji). Są to instrumenty denominowane w USD i posiadające rating inwestycyjny (w końcu marca 77,0% składników indeksu posiadało rating Aaa, 4,6% rating Aa, 9,8% rating A, zaś 8,6% rating Baa).

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x Shares zachowuje się przeciwnie do indeksu NYSE 7-10 Year Treasury Bond obejmującego amerykańskie papiery skarbowe o terminie zapadalności od 7 do 10 lat (w końcu marca 27,0% portfela indeksu stanowiły papiery o zapadalności od 7 do 8 lat, 38% papiery o zapadalności od 8 do 9 lat, a 35,0% papiery o zapadalności od 9 do 10 lat). Wagi poszczególnych instrumentów w portfelu indeksu są obliczane na podstawie wartości wyemitowanych walorów.

Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bear 1x Shares zachowuje się przeciwnie do indeksu NYSE 20-Year Plus Treasury Bond. W skład indeksu wchodzą amerykańskie papiery skarbowe o terminie zapadalności powyżej 20 lat (w końcu marca 18,6% portfela indeksu stanowiły papiery o zapadalności od 24 do 27 lat, a 81,4% papiery o zapadalności od 27 do 29 lat). Wagi poszczególnych instrumentów w portfelu indeksu są obliczane na podstawie wartości wyemitowanych walorów.

W końcu 2010 r. Direxion Funds and Direxion Shares zarzadzane przez Rafferty Asset Management dysponowały aktywami o wartości ok. 7,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.