Skip to main content

Towarowy ETF Claymore na parkiecie w Toronto

13 października na Toronto Stock Exchange (TSX) zadebiutował fundusz Claymore Broad Commodity ETF. Pozwala on partycypować we wzrostach notowań kontraktów futures szerokiego wachlarza surowców i towarów, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka spadku cen podczas trendów zniżkujących. W tym celu stara się on odwzorowywać indeks Auspice Broad Commodities Total Return (opracowany przez Auspice Capital Advisors Ltd.), który wykorzystuje metody ilościowe w celu naśladowania zarówno długich jak i krótkich pozycji poprzez zdywersyfikowany portfel 12 kontraktów futures na surowce energetyczne, metale i towary rolne (ich udział wynosił w końcu września odpowiednio 33%, 25% i 42% portfela indeksu). Portfel indeksu jest rebalansowany co miesiąc.

Fundusz wykorzystuje strategię polegającą na optymalizacji rolowania kontraktów futures na surowce i towary, zakładającą, iż kontrakty najbliższe terminu wygaśnięcia zastępowane są kontraktami o najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu. W dniu 29 października największy udział w portfelu funduszu posiadały kontrakty futures na: miedź notowane na giełdzie COMEX wygasające w grudniu br. (10,97%), złoto notowane na giełdzie COMEX wygasające w grudniu br. (10,64%), bawełnę notowane na giełdzie ICE-US wygasające w grudniu br. (9,81%), srebro notowane na giełdzie COMEX wygasające w grudniu br. (9,62%), olej opałowy notowane na giełdzie NYMEX wygasające w grudniu br. (9,20%), benzynę notowane na giełdzie NYMEX wygasające w grudniu br. (8,47%) oraz na kukurydzę notowane na giełdzie CBOT wygasające w lipcu 2011 r. (7,69%). Ponadto w portfelu funduszu znajdowały się także m.in. kontrakty na cukier, soję i pszenicę.

Roczna opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,80%. Fundusz może wypłacać dywidendy w odstępach rocznych. Funkcję market makera pełni Louis Dreyfus Energy Canada Securities LP.

Claymore Investments zarządza w Kanadzie 29 funduszami ETF i 2 zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi posiadającymi ekspozycję na rynki akcji, papierów dłużnych oraz towarowe. W końcu września ich łączne aktywa sięgały ok. 5,0 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.