Skip to main content

Spółka AdvisorShares wprowadziła nowy aktywnie zarządzany ETF na NYSE Arca

24 maja 2012 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował kolejny fundusz ETF z oferty AdvisorShares. AdvisorShares Global Echo ETF to kolejny aktywnie zarządzany ETF tej spółki. Nowy instrument, choć charakteryzuje się szeroką dywersyfikacją portfela, jest zorientowany przede wszystkim na zrównoważone inwestycje (sustainable investments) przy jednoczesnej redukcji zmienności. Fundusz alokuje kapitał w udziałowe i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju oraz papiery wartościowe, które mogą pozytywnie wpływać na ziemię (w aspekcie technologicznym, społecznym i ekologicznym) skupiając się na takich zagadnieniach jak woda, czysta energia, czy innowacyjność. Część aktywów funduszu (0,40%) spółka AdvisorShares przekazuje fundacji Global Echo Foundation Philippe`a Costeau Jr.

AdvisorShares Global Echo ETF dąży do osiągnięcia wzrostu wartości kapitału w długiej perspektywie, z naciskiem na bezwzględne dodatnie stopy zwrotu oraz niską wrażliwość na zachowanie tradycyjnych indeksów rynku finansowego (takich jak S&P 500, Barclays Aggregate Bond, czy MSCI EAFE) w ciągu pełnego cyklu rynkowego. Cele ten fundusz zamierza osiągnąć przy wykorzystaniu różnych strategii inwestycyjnych (global long equity, domestic long fixe income, global long/short), różnych klas aktywów (m.in. akcje amerykańskich spółek – zwykłe i uprzywilejowane, tytuły uczestnictwa funduszy ETF, ADR-y i instrumenty o stałym dochodzie) oraz za pośrednictwem czterech subdoradców (zarządzających portfelem) (strategia multi-manager): First Affirmative Financial Network, Community Capital Management, Baldwin Brothers i Reynders, McVeigh Capital Management.

Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 1,10% w skali roku, zaś wskaźnik kosztów (expense ratio) uwzględniający oprócz opłaty za zarządzanie także środki wpłacane do fundacji Global Echo oraz inne koszty funduszu sięga 1,70% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.