Skip to main content

Spółka AdvisorShares wprowadziła na NYSE Arca kolejny aktywnie zarządzany fundusz ETF

11 lipca 2012 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował kolejny fundusz ETF spółki AdvisorShares. AdvisorShares Global Alpha & Beta ETF to szeroko zdywersyfikowany globalny fundusz akcyjny, który dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten próbuje osiągnąć poprzez inwestycje głównie w inne instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded products), akcje spółek oraz amerykańskie kwity depozytowe (ADRs), które zapewniają eskpozycję na globalne rynki akcji i spełniają inne kryteria określone przez zarządzającego funduszem (portfolio manager) (funkcję tę pełni Roger Nusbaum – CIO spółki doradczej Your Source Financial). W ramach procesu inwestycyjnego fundusz wykorzystuje tematyczne podejście „top-down” stosując przy tym własną procedurę selekcji instrumentów finansowych oraz – od czasu do czasu – techniki zarządzania ryzykiem mające na celu zmniejszenie zmienności i ryzyka portfela (w sytuacji gdy indeks S&P 500 znajduje się poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej lub gdy krzywa dochodowości jest odwrócona zarządzający funduszem utrzymuje pozycję defensywną w celu ochrony kapitału – w tym celu zwiększa udział w portfelu gotówki, aktywów charakteryzujących się niższym ryzykiem lub odwrotnych funduszy ETF). Aktywne zarządzanie polega zaś na przeważaniu tych sektorów z indeksu S&P 500, które zdaniem zarządzającego będą osiągać dobre wyniki oraz niedoważaniu tych, co do których zarządzający przewiduje iż będą się zachowywać gorzej niż rynek.

W końcu września br. fundusz posiadał największą ekspozycję na akcje amerykańskich firm (52%) i firm spoza Stanów Zjednoczonych (28%); ponadto w jego portfelu były obecne: gotówka (10%), akcje spółek z rynków wschodzących (7%) i towary (2%).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 1,40% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.