Skip to main content

Spółka AdvisorShares wprowadziła kolejny aktywnie zarządzany ETF na NYSE Arca

19 grudnia 2012 r. oferta spółki AdvisorShares powiększyła się o kolejny – już siedemnasty – fundusz ETF. Tego dnia na platformie NYE Arca zadebiutował AdvisorShares Pring Turner Business Cycle ETF.

Fundusz dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu w wyniku aprecjacji kapitału i generowania dochodu. Jest on zarządzany przez kalifornijską spółkę Pring Turner Capital Group (PTCG). Podstawa filozofii inwestycyjnej tego podmiotu opiera się na konsekwentnym budowaniu wartości portfela, przy jednoczesnym minimalizowaniu jego ryzyka. Fundusz inwestuje w różnego rodzaju klasy aktywów, dynamicznie alokując środki finansowe w akcje, obligacje, papiery wartościowe wrażliwe na poziom inflacji oraz gotówkę. Proces inwestycyjny realizowany przez PTCG (jest on zasadniczo zbliżony do metodologii opracowanej i wykorzystywanej przez tę spółkę od 1988 r., czyli od momentu kiedy to Martin Pring – m.in. autor ponad 20 pozycji dotyczących inwestowania, w tym wydanej w 1998 r. w Polsce książki „Podstawy analizy technicznej” – współtworzył Pring Turner Capital Group) obejmuje aktywną alokację aktywów i rotację sektorową, które są uzależnione od zmian faz w cyklu koniunkturalnym (obejmuje on sześć etapów) – fundusz alokuje kapitał w danej fazie cyklu w te aktywa, które historycznie zachowywały się lepiej od pozostałych. Proces podejmowania decyzji uwzględnia analizę cyklu koniunkturalnego, analizę fundamentalną (przy jej pomocy wybierane są do portfela konkretne instrumenty finansowe) oraz analizę techniczną (dzięki niej ograniczane jest ryzyko portfela w trudnych czasach oraz budowana jest jego wartość w czasie korzystnej koniunktury). To adaptacyjne podejście łączy w sobie ciągłe zmiany w alokacji aktywów, dywersyfikację (przy jednoczesnej starannej selekcji sektorów) i nacisk na osiąganie dochodu – w ten sposób czyni to z funduszu instrument inwestycyjny adresowany do konserwatywnych inwestorów.

W końcu grudnia 2012 r. fundusz zainwestował 37% aktywów w instrumenty z ekspozycją na amerykański rynek akcji, 33% aktywów w walory dające ekspozycję na międzynarodowy rynek akcji, 15% w instrumenty o stałym dochodzie oraz 15% w gotówkę. Fundusz wypłaca dywidendy raz w roku. Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 1,62% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.