Skip to main content

Rekordowy odpływ kapitału z aktywnie zarządzanych funduszy akcji amerykańskich w lipcu w USA

Według szacunków spółki Morningstar dotyczących przepływów netto kapitału w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych (mutual funds) oraz w funduszach ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych*, w lipcu odnotowano rekordowy odpływ środków finansowych z funduszy akcji amerykańskich w wysokości aż 32,9 mld USD. Miesiąc wcześniej odpływ ten również był bardzo wysoki i wyniósł 21,7 mld USD, co było wówczas najgorszym rezultatem od apogeum kryzysu finansowego, tj. od października 2008 r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączny odpływ kapitału z aktywnie zarządzanych funduszy akcji amerykańskich wyniósł aż 211,0 mld USD (por. rys. 1), z akcyjnych funduszy sektorowych 21,2 mld USD, z akcyjnych funduszy zagranicznych 39,4 mld USD, z funduszy alokacji 59,6 mld USD, a z funduszy opodatkowanych obligacji 47,4 mld USD. W gronie aktywnie zarządzanych podmiotów na plusie znalazły się w tym okresie jedynie fundusze obligacji municypalnych (+48,7 mld USD), fundusze alternatywne (+1,6 mld USD) oraz fundusze towarowe (+0,5 mld USD). W sumie w minionych roku z długoterminowych (bez funduszy rynku pieniężnego) aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych na rynku amerykańskim odpłynęło netto aż 327,8 mld USD.

Tymczasem dodatni napływ kapitału zanotowały w lipcu wszystkie kategorie pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się pasywnie zarządzane fundusze akcji amerykańskich, do których trafiło netto aż 33,8 mld USD (w czerwcu było to „tylko” 8,7 mld USD); znaczący napływ środków odnotowały również fundusze obligacji opodatkowanych (+20,5 mld USD). Również w minionych 12 miesiącach wszystkie kategorie pasywnie zarządzanych funduszy tradycyjnych i funduszy ETF zanotowały dodatni bilans nabyć i umorzeń – liderami pod tym względem okazały się fundusze akcji amerykańskich (+163,6 mld USD) (por. rys. 1), fundusze obligacji opodatkowanych (+125,8 mld USD), fundusze akcji międzynarodowych (+73,3 mld USD) oraz fundusze towarowe (+18,4 mld USD). Ogółem do funduszy indeksowych i pasywnie zarządzanych funduszy ETF trafiło netto aż 400,9 mld USD, a w końcu lipca ich aktywa wynosiły już według danych Morningstara ponad 5 bln USD (5088 mld USD)!

Rys. 1. Przepływy netto kapitału do i z funduszy akcji amerykańskich aktywnie i pasywnie zarządzanych (12-miesięczna średnia krocząca) w mld USD

Bardzo interesujący jest także poniższy wykres porównujący roczne przepływy netto kapitału do/z funduszy zarządzanych przez spółkę Vanguard (specjalizującą się w funduszach indeksowych i pasywnie zarządzanych funduszach ETF) oraz do/z funduszy zarządzanych przez pozostałe amerykańskie spółki z branży zarządzania aktywami. W 2015 r. oraz w pierwszych 7 miesiącach tego roku Vanguard odnotował dodatni napływ kapitału do swoich funduszy (oprócz pasywnie zarządzanych produktów w jego ofercie znajdują się też aktywnie zarządzane fundusze, lecz stanowią one jedynie 26% aktywów), podczas gdy pozostałe firmy z branży doświadczyły odpływu netto środków finansowych. W ostatnich 12 miesiącach do funduszy Vanguard napłynęło netto aż 233,8 mld USD (w tym 207,5 mld USD, czyli 88,8% do pasywnych produktów), a w końcu lipca w zarządzanych przez tę firmę funduszach zgromadzonych było w sumie aż 3,26 bln USD.

Rys. 2. Roczne przepływy netto kapitału do/z funduszy Vanguard i do/z funduszy pozostałych amerykańskich firm asset management w mld USD

* – szacunki dotyczące tradycyjnych funduszy inwestycyjnych są oparte na obliczeniach dotyczących zmian wartości ich aktywów, które nie są wyjaśnione przez ich wyniki inwestycyjne. Z kolei szacunki dotyczące funduszy ETF są oparte na obliczeniach dotyczących zmiany liczby wyemitowanych przez nie akcji (shares).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.