Skip to main content

Przeciwne trendy na rynku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF w IV kwartale

Według danych spółki analitycznej Thomson Reuters Lipper dotyczących IV kwartału br. (dane do 14 grudnia) inwestorzy w USA wpłacili w tym okresie w sumie 13,5 mld USD do tradycyjnych (konwencjonalnych) funduszy inwestycyjnych o charakterze otwartym (mutual funds) i do funduszy typu ETF (exchange-traded funds). Pomiędzy poszczególnymi kategoriami funduszy wystąpiły jednak w analizowanym okresie znaczące dysproporcje. Z funduszy akcji (equity funds), funduszy opodatkowanych obligacji (taxable bond funds) i funduszy obligacji municypalnych (municipal bond funds) wypłacono w tym okresie – odpowiednio – 4,1 mld USD, 12,0 mld USD i 12,8 mld USD netto, podczas gdy fundusze rynku pieniężnego (money market funds) zostały zasilone netto kwotą aż 42,4 mld USD.

Analizując jeszcze dokładniej dane odnośnie napływu środków finansowych do funduszy z tego kwartału można zaobserwować dużą dychotomię pomiędzy inwestorami lokującymi kapitał w konwencjonalnych funduszach, a autoryzowanymi uczestnikami (authorised participants), czyli tymi inwestorami instytucjonalnymi którzy podpisują umowy bezpośrednio z funduszami ETF w celu kreowania lub umarzania tytułów uczestnictwa i odpowiadają za całość napływu/odpływu środków do/z funduszy ETF. W bieżącym kwartale inwestorzy z konwencjonalnych funduszy (bez funduszy ETF) wypłacili netto kapitał o wartości aż 76,5 mld USD – największy odpływ odnotowały fundusze akcyjne (88,3 mld USD), a wśród nich zwłaszcza fundusze dużych spółek (48,3 mld USD). Jak można się było spodziewać, biorąc pod uwagę oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych przez FED, odpływu kapitału doświadczyły również fundusze dochodowe opodatkowanych obligacji (-17,7 mld USD) oraz fundusze obligacji municypalnych (-12,8 mld USD).

Tymczasem, co ciekawe, autoryzowani uczestnicy odnotowali w IV kwartale zdecydowaną przewagę po stronie nabyć netto – w sumie na kwotę 90,0 mld USD. Lwią część z tej sumy stanowiły środki finansowe związane z akcyjnymi funduszami ETF (+84,2 mld USD). W przeciwieństwie do swoich odpowiedników w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych fundusze ETF dużych spółek i fundusze ETF małych spółek przyciągnęły największą pulę nowego kapitału netto – odpowiednio 44,2 mld USD i 13,2 mld USD. Również w przypadku funduszy ETF opodatkowanych obligacji i funduszy ETF obligacji municypalnych autoryzowani uczestnicy byli w analizowanym okresie nabywcami netto, choć wartości nabyć były znacznie mniejsze niż w funduszach ETF akcji (odpowiednio 5,7 mld USD i 32 mln USD).

Chociaż na pytanie, czy różnice pomiędzy napływem netto kapitału do konwencjonalnych funduszy i do funduszy ETF są wynikiem dezintermediacji z aktywnie zarządzanych do pasywnie zarządzanych produktów finansowych, czy też niesamowitych przewidywań dotyczących możliwych zwycięzców i przegranych w przyszłości, nie można odpowiedzieć z całkowitą pewnością, trendy widoczne w IV kwartale wpisują się w trendy odnośnie napływu/odpływu kapitału do/z funduszy obserwowane w całym 2016 roku. Jak widać na poniższym wykresie od początku tego roku tradycyjne fundusze akcji doświadczyły odpływu netto kapitału w wysokości aż 228,9 mld USD, podczas gdy akcyjne fundusze ETF zanotowały napływ netto kapitału o wartości 126,6 mld USD. W przypadku funduszy inwestujących na rynku instrumentów o stałym dochodzie obie grupy powierników mogą pochwalić się dodatnim saldem nabyć i umorzeń, jednak w przypadku funduszy ETF opodatkowanych obligacji jest ono ponad dwukrotnie wyższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy opodatkowanych obligacji (odpowiednio 73,3 mld USD i 35,7 mld USD). W przypadku tradycyjnych funduszy obligacji municypalnych i funduszy ETF obligacji municypalnych sytuacja jest przeciwna – ponad siedmiokrotnie lepsze saldo osiągnęły te pierwsze (32,6 mld USD vs. 4,4 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.