Skip to main content

Pierwszy aktywnie zarządzany zrównoważony ETF w Kanadzie na Toronto Stock Exchange

28 lipca Jovian Capital Corporation i jej spółka zależna AlphaPro Management Inc. zarządzająca funduszami ETF Horizons AlphaPro wprowadziły na giełdę w Toronto kolejny exchange-traded fund – Horizons AlphaPro Balanced ETF. Subdoradcą funduszu jest Hillsdale Investment Management – firma zarządzająca pieniędzmi klientów indywidualnych i instytucjonalnych od ponad 14 lat przy wykorzystaniu własnego, innowacyjnego procesu zarządzania portfelem opartego na technikach ilościowych.

Horizons AlphaPro Balanced ETF to pierwszy aktywnie zarządzany zrównoważony ETF w Kanadzie. Jego celem inwestycyjnym jest konsekwentne osiąganie stopy zwrotu zbalansowanej pomiędzy bieżącym dochodem a długoterminowym wzrostem wartości kapitału. Horizons AlphaPro Balanced ETF inwestuje głównie w zrównoważony portfel notowanych publicznie akcji, funduszy dochodu i papierów dłużnych, których emitenci są zlokalizowanie przede wszystkim w Kanadzie. W celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na ww. instrumenty finansowe fundusz może inwestować w ETFs i ETNs. Początkowo od 60% do 80% portfela funduszu zostanie ulokowane w akcje i zbliżone do akcji instrumenty finansowe. Pozostała część środków finansaowych – od 20% do 40% – zostanie przeznaczona na zakup obligacji korporacyjnych i rządowych. Ogółem nie mniej niż 70% portfela funduszu stanowić będą kanadyjskie instrumenty udziałowe i dłużne.

Koszty zarządzania (management fee) w funduszu wynoszą 0,70% w skali roku.

W dniu 23 lipca wartość aktywów zarządzanych przez fundusze ETF AlphaPro wynosiła 363 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.